รายงานแจกไฟล์

แจกไฟล์ Best Practice การจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning) ตามแนวPLC สู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่2 โดยโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม

แจกไฟล์ Best Practice การจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning) ตามแนวPLC สู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่2 โดยโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม

แจกไฟล์ Best Practice การจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning) ตามแนวPLC สู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่2 โดยโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม

ตัวอย่างไฟล์

แจกไฟล์ Best Practice การจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning) ตามแนวPLC สู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่2 โดยโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม

โดยเน้นการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและวิธีการ ประเมินตามสภาพจริงส่งเสริมนักเรียนให้มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ การแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล ตามแนวการจัดกิจกรรมแบบเชิงรุก (Active Learning) โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) จัดเป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เนื่องจากผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติเพื่อฝึกทักษะต่างๆด้วยตนเองทุกขั้นตอน โดยมีครูเป็นผู้ให้การส่งเสริมสนับสนุน เนื่องจากการทำโครงงานเป็นการสืบเสาะหาความรู้ในรูปแบบหนึ่ง ที่สามารถส่งเสริมการบูรณาการความรู้สู่การแก้ปีญหาได้ ชัดเจน การทำโครงงานนั้นเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนเกิดประสบการณ์กรเรียนรู้สำคัญในทุกขั้นตอนด้วยตนเอง

ตั้งแต่การกำหนดปัญหา ศึกษาความรู้ที่เกี่ยวข้อง ออกแบบวิธีการรวบรวมข้อมูล ดำเนินการ ลงข้อสรุป และสื่อสาร สิ่งที่ค้นพบโดยเน้นที่โครงงานวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม โดยแบ่งเป็น โครงงานประเภทสำรวจ โครงงานประเภททดลอง โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ และโครงงานคอมพิวเตอร์

โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการศึกษาหาความรู้เพื่อให้ได้คำตอบ เกี่ยวกับความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ หรือการอนุรักษ์ และการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ การนำกลับมาใช้ใหม่ การลดมลพิษของสิ่งแวดล้อม การหาหรือสร้างสิ่งทดแทนที่มีอยู่เดิม การประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ต่างๆ การพัฒนา และหรือ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (ICT) ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อม

Related Articles

เพื่อการพัฒนาคุณภาพด้านความรู้ ความเป็นอยู่ อาชีพและสุขภาว เตรียมเด็กไทยให้เป็นคนไทย 4.0
ที่สามารถสร้างนวัตกรรมอันช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชาติให้คนไทยให้มีรายได้ที่สูงขึ้น

แจกไฟล์ Best Practice การจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning) ตามแนวPLC สู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่2 โดยโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม

ขอบคุณไฟล์ : ฟิสิกส์เก่งกาจ by ครูแขก

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!