แจกไฟล์

แจกไฟล์แผนการสอน Active learning ระดับปฐมวัย ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ ดาวน์โหลดฟรี

แจกไฟล์แผนการสอน Active learning ระดับปฐมวัย ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ ดาวน์โหลดฟรี

ดาวน์โหลดฟรี แผนการจัดการเรียนรู้ Active Learning ระดับปฐมวัย รูปแบบ ไฟล์ word แก้ไขได้ แผนการสอน active learning ภาษาไทย แผนการสอน active learning สุขศึกษา แผนการสอน active learning คณิตศาสตร์ ประถม แผนการสอน active learning สังคมศึกษา แผนการสอน active learning ภาษาอังกฤษสามารถดาวน์โหลดฟรี ในลิงก์ด้านล่างครับ

Active Learning จึงเป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการสร้างสรรค์ทางปัญญา (Constructivism) ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้มากกว่าเนื้อหาวิชา เพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้ หรือสร้างความรู้ให้เกิดขึ้นในตนเอง ด้วยการลงมือปฏิบัติจริงผ่านสื่อหรือกิจกรรมการเรียนรู้ ที่มีครูผู้สอนเป็นผู้แนะนำ กระตุ้น หรืออำนวยความสะดวก  ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ขึ้น โดยกระบวนการคิดขั้นสูง กล่าวคือ ผู้เรียนมีการวิเคราะห์  สังเคราะห์ และการประเมินค่าจากสิ่งที่ได้รับจากกิจกรรมการเรียนรู้ ทำให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างมีความหมายและนำไปใช้ในสถานการณ์อื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ (สถาพร  พฤฑฒิกุล, 2558)

แจกไฟล์แผนการสอน Active learning ระดับปฐมวัย ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ ดาวน์โหลดฟรี

แผนการสอน ชุดเสริมประสบการณ์ ระดับปฐมวัย

แผนชุดเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัย อ.1

Related Articles

แผนชุดเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัย อ.2

แผนชุดเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัย อ.3


ขอบคุณไฟล์ :: โรงเรียนห้วยทรายวิทยา (huaysai.ac.th)

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!