แจกไฟล์

แจกไฟล์แผนการสอน Active learning ชั้น ป. 6 ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ ดาวน์โหลดฟรี

แจกไฟล์แผนการสอน Active learning ชั้น ป. 6 ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ ดาวน์โหลดฟรี

ดาวน์โหลดฟรี แผนการจัดการเรียนรู้ Active Learning ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกวิชา รูปแบบ ไฟล์ word แก้ไขได้ แผนการสอน active learning ภาษาไทย แผนการสอน active learning สุขศึกษา แผนการสอน active learning คณิตศาสตร์ ประถม แผนการสอน active learning สังคมศึกษา แผนการสอน active learning ภาษาอังกฤษสามารถดาวน์โหลดฟรี ในลิงก์ด้านล่างครับ

Active Learning จึงเป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการสร้างสรรค์ทางปัญญา (Constructivism) ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้มากกว่าเนื้อหาวิชา เพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้ หรือสร้างความรู้ให้เกิดขึ้นในตนเอง ด้วยการลงมือปฏิบัติจริงผ่านสื่อหรือกิจกรรมการเรียนรู้ ที่มีครูผู้สอนเป็นผู้แนะนำ กระตุ้น หรืออำนวยความสะดวก  ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ขึ้น โดยกระบวนการคิดขั้นสูง กล่าวคือ ผู้เรียนมีการวิเคราะห์  สังเคราะห์ และการประเมินค่าจากสิ่งที่ได้รับจากกิจกรรมการเรียนรู้ ทำให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างมีความหมายและนำไปใช้ในสถานการณ์อื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ (สถาพร  พฤฑฒิกุล, 2558)

แจกไฟล์แผนการสอน Active learning ชั้น ป. 5 ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ ดาวน์โหลดฟรี

แผนการสอน ป.6

00 ส่วนหน้า

Related Articles

01 แผนการจัดการเรียนรู้ ภาษาไทย ป.6

02 แผนการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ป.6

03 แผนการจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ป. 6

04 แผนการจัดการเรียนรู้ สังคมศึกษาฯ ป.6

05 แผนการจัดการเรียนรู้ ศิลปะ ป.6

06 แผนการจัดการเรียนรู้ การงานอาชีพฯ ป.6


ขอบคุณไฟล์ :: โรงเรียนห้วยทรายวิทยา (huaysai.ac.th)

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!