Uncategorized

แบ่งปัน รายงานผลการจัดกิจกรรม 20 การทดลองโครงการบ้านนักวิทยศาสตร์น้อย ประเทศไทย ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้

แบ่งปัน รายงานผลการจัดกิจกรรม 20 การทดลองโครงการบ้านนักวิทยศาสตร์น้อย ประเทศไทย ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้

แจกไฟล์เวิร์ด รายงานผลการจัดกิจกรรม การทดลองโครงการบ้านนักวิทยศาสตร์น้อย ประเทศไทย 20 กิจกรรมการทดลอง โดยโรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม สพป.ชัยภูมิเขต 3

ตัวอย่างไฟล์

แบ่งปัน รายงานผลการจัดกิจกรรม 20 การทดลองโครงการบ้านนักวิทยศาสตร์น้อย ประเทศไทย ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้
แบ่งปัน รายงานผลการจัดกิจกรรม 20 การทดลองโครงการบ้านนักวิทยศาสตร์น้อย ประเทศไทย ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้
แบ่งปัน รายงานผลการจัดกิจกรรม 20 การทดลองโครงการบ้านนักวิทยศาสตร์น้อย ประเทศไทย ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้
แบ่งปัน รายงานผล การจัดกิจกรรม 20 การทดลอง โครงการบ้านนักวิทยศาสตร์น้อย ประเทศไทย ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้

ตัวอย่างกิจกรรม

กิจกรรมที่  1  เรื่อง  สมบัติของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

( เมล็ดพืชเต้นระบำ )

Related Articles

จุดประสงค์

 1. เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกการสังเกตและเปรียบเทียบ
 2. นักเรียนสามารถบอกได้ว่าเมล็ดถั่วเคลื่อนที่ได้อย่างไรบ้าง

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม

1.   ครูและเด็กเตรียมวัสดุอุปกรณ์

2.   แบ่งเด็กออกเป็น 4 กลุ่มๆละ 4-5  คน

3.   ครูสนทนากับเด็กเกี่ยวฟองอากาศในน้ำอัดลม ว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้น

4.   นักเรียนเทน้ำเปล่าลงในขวดใบที่หนึ่งประมาณ2/3 ขวด แล้วโรยเมล็ดถั่วลงไปและปิดฝาทันที

                จากนั้นให้สังเกตการเปลี่ยนแปลงต่อไปให้เขย่าขวดแล้วสังเกตการเปลี่ยนแปลงของถั่วและน้ำ

5.   นักเรียนเทน้ำโซดาลงในขวดอีกใบที่สองประมาณ2/3  ขวด แล้วโรยถั่วลงไปพร้อมปิดฝา

6.   ตั้งขวดทั้งสองใบไว้ใกล้กันเพื่อเปรียบเทียบ  ดูการเปลี่ยนแปลงภายในขวดทั้งสองใบ สังเกตว่า        

      เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร

7.   สังเกตและจับเวลาว่าถั่วเต้นขึ้นลงในน้ำโซดาได้นานเท่าไร และถ้าเปิดฝาออกถั่วจะหยุดเคลื่อนที่

      เร็วขึ้นหรือไม่

8.   นักเรียนนำเสนอผลงาน

9.    สรุปกิจกรรมการทดลองอีกครั้งหนึ่งโดยครูและนักเรียนร่วมกัน

ผลที่เกิดกับเด็ก (ตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม พัฒนาความสามารถพื้นฐาน 4 ด้าน และพัฒนาการ 4 ด้าน)

 1. ผลที่เกิดขึ้นตามจุดประสงค์
  1.1 นักเรียนสังเกตเห็นและเปรียบเทียบได้ว่าถั่วที่เต้นในน้ำเปล่าจะนิ่งส่วนในน้ำโซดาถั่วจะเต้นขึ้นลงตามฟองอากาศ
  1.2 นักเรียนสามารถบอกได้ว่าถั่วเคลื่อนที่ได้โดยที่ฟองอากาศของน้ำโซดาเกาะที่เมล็ดถั่วแล้วเคลื่อนที่ขึ้นสู่ผิวน้ำไปมา จนกว่าฟองอากาศจะหมดถั่วถึงจะหยุดเต้น
 2. พัฒนาการความสามารถพื้นฐาน และพัฒนาการของเด็กปฐมวัย
  2.1 ด้านการเรียนรู้/ ด้านภาษา / สติปัญญา
  เด็กมีทักษะในการแสวงหาความรู้ มีจินตนาการและคิดสร้างสรรค์
  2.2 ด้านสังคม
  เด็กรู้จักการช่วยเหลือแบ่งหน้าที่กันทำ เช่น การนำวัสดุมาจากที่บ้านแบ่งกันเอามา การช่วยหยิบจับอุปกรณ์ การเก็บ ล้างอุปกรณ์ให้เรียบร้อย
  2.3 ด้านอารมณ์ – จิตใจ
  เด็กสนุกสนาน ร่าเริงแจ่มใส กล้าพูด กล้าแสดงออกตามสถานการณ์
  2.4 ด้านการเคลื่อนไหว
  เด็กได้ใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กในการขีดเขียน หยิบจับอุปกณ์ การเทน้ำ และเทถั่วลงขวด และการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่จับขวดเขย่า การประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตาในจับขวดไว้และสังเกตน้ำที่ไหลออกมา

ไฟล์สำรอง

ขอบคุณไฟล์ Facebook สื่อปฐมวัย by ครูนุช

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!