ข้อสอบ

ดาวน์โหลด ไฟล์ข้อสอบ RT พร้อมเฉลย ย้อนหลัง-ปัจจุบัน

ดาวน์โหลด ไฟล์ข้อสอบ RT พร้อมเฉลย ย้อนหลัง-ปัจจุบัน

การสอบ RT คือ การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reding Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ซึ่งจะต้องสอบทุกโรงเรียน ในการสอบจะแบ่งการสอบเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 การอ่านรู้เรื่อง เป็นการประเมินโดยใช้แบบทดสอบ อ่านรู้เรื่องคำแต่งประโยค อ่านประโยคแล้วเลือกตอบ และส่วนที่ 2 การอ่านออกเสียง เป็นการประเมินภาคปฏิบัติ ซึ่งต้องอ่านออกเสียงคำ ประโยค และข้อความ

ข้อสอบ RT พร้อมเฉลย ย้อนหลัง-ปัจจุบัน

ข้อสอบพร้อมเฉลย RT ปีการศึกษา 2559

ข้อสอบพร้อมเฉลย RT ปีการศึกษา 2560

ข้อสอบพร้อมเฉลย RT ปีการศึกษา 2561

ข้อสอบพร้อมเฉลย RT ปีการศึกษา 2562

ข้อสอบพร้อมเฉลย RT ปีการศึกษา 2563

ข้อสอบพร้อมเฉลย RT ปีการศึกษา 2564

ดาวน์โหลด ไฟล์ข้อสอบ RT พร้อมเฉลย ย้อนหลัง-ปัจจุบัน

ขอบคุณไฟล์ : สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. (obec.go.th)

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!