แจกไฟล์

ดาวน์โหลดฟรี ใบยืมพัสดุ เอกสารงานพัสดุโรงเรียน สำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุ ไฟล์ Word แก้ไขได้ โดย พัสดุง่ายๆ by “ครูคณิต”

ดาวน์โหลดฟรี ใบยืมพัสดุ เอกสารงานพัสดุโรงเรียน สำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุ ไฟล์ Word แก้ไขได้ โดย พัสดุง่ายๆ by “ครูคณิต”

ใบยืม พัสดุ
ข้าพเจ้า (ชื่อผู้ยืม)……………………………………………….. ตำแหน่ง………………………………………
ที่อยู่ …………………………………………………………………………………………………… ได้ยืมสิ่งของตามบัญชีรายการสิ่งของที่ยืมข้างล้างนี้ไปจาก สพป.อย.เขต / โรงเรียน เพื่อ …………………………………..
ตั้งแต่วันที่ ……………… เดือน …………….. พ.ศ. …………….. ข้าพเจ้าจะนำส่งวันที่ ………… เดือน…………………
พ.ศ. ………….. หากสิ่งของที่นำมาส่งคืนชำรุดเสียหายไป ข้าพเจ้ายินดีจัดการแก้ไขซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม โดยเสียค่าใช้จ่ายของตนเอง หรือชดใช้เป็นพัสดุประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะ และคุณภาพอย่างเดียวกัน หรือชดใช้เป็นเงินตามราคาที่เป็นอยู่ในขณะยืมตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

ตัวอย่างไฟล์ 

ดาวน์โหลดฟรี ใบยืมพัสดุ เอกสารงานพัสดุโรงเรียน สำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุ ไฟล์ Word แก้ไขได้ โดย พัสดุง่ายๆ by “ครูคณิต”

ขอบคุณไฟล์ เพจ พัสดุง่ายๆ by “ครูคณิต”

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!