event

เปิดรับสมัครแล้ว โครงการโรงเรียนอีโคสคูล Eco – School ระดับต้น (รอบการสมัครปี 2566 วันที่ 1 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2566)

เปิดรับสมัครแล้ว โครงการโรงเรียนอีโคสคูล Eco – School ระดับต้น (รอบการสมัครปี 2566 วันที่ 1 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2566) เปิดรับสมัครโรงเรียนที่สนใจทุกสังกัด ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาตอนต้นจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

โรงเรียนอีโคสคูล (Eco-School) เป็นการทำงานด้านการส่งเสริมกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษาในโรงเรียน ที่ต่อยอดมาจาก โครงการศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาระดับจังหวัด (พ.ศ.2538-2548) ซึ่งกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้การสนับสนุนโรงเรียนเพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาระดับจังหวัด โดยมีศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาเกิดขึ้นทั้งสิ้น 63 ศูนย์ ใน 53 จังหวัด

พันธกิจที่สำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยเสริมการทำงานของโรงเรียนและครูก็คือ พันธกิจที่ 2 การจัดกระบวนการเรียนรู้ ซึ่งนอกจากจะเป็นหน้าที่หลักของครูทุกคนแล้ว พันธกิจที่ 2 นี้ยังช่วยหนุนเสริมพันธกิจที่ 1 การบริหารจัดการโรงเรียน และ พันธกิจที่ 4 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือได้เป็นอย่างดี

เปิดรับสมัครแล้ว โครงการโรงเรียนอีโคสคูล Eco - School ระดับต้น (รอบการสมัครปี 2566 วันที่ 1 มิถุนายน - 31 สิงหาคม 2566)

โรงเรียนได้อะไร?? จากการเป็น “โรงเรียนอีโคสคูล”
ㆍ สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชนดีขึ้น
ㆍ ได้รับการพัฒนาให้เป็น “สังคมจำลอง” และเป็น”พื้นที่เรียนรู้” ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ㆍ พัฒนาเป็น “ศูนย์เรียนรู้โรงเรียนอีโคสคูล” ระดับประเทศ
ㆍ โอกาสเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้ารับรางวัล “Asean Eco-school Award”

เปิดรับสมัครแล้ว โครงการโรงเรียนอีโคสคูล Eco - School ระดับต้น (รอบการสมัครปี 2566 วันที่ 1 มิถุนายน - 31 สิงหาคม 2566)

ขั้นตอนการสมัคร

ลิงก์สมัครโครงการ

รายละเอียดที่ :: Thailand Eco-school

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!