แจกไฟล์

แจกฟรี!! ดาวน์โหลด โปรแกรมวิเคราะห์ SWOT สำหรับสถานศึกษา แปลผล พร้อมกราฟ ไฟล์ excel แก้ไขได้

แจกฟรี!! ดาวน์โหลด โปรแกรมวิเคราะห์ SWOT สำหรับสถานศึกษา แปลผล พร้อมกราฟ ไฟล์ excel แก้ไขได้

– ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก (STEP)

– ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน (2S4M)

แบบหาสภาพปัญหาปัจจัยเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อมภายใน
ประจำปีงบประมาณ 2567

คำชี้แจง

1. ให้ท่านพิจารณาร่วมกันว่าข้อความที่นำเสนอเป็นตัวอย่างการวิเคราะห์ว่า ข้อความดังกล่าวสอดคล้องกับบริบทโรงเรียนท่านหรือไม่ไม่ควรเกินปัจจัยละ 15 ข้อ
2. ถ้าสอดคล้อง ให้ท่านพิจารณาร่วมกันว่าข้อความดังกล่าวเป็นโอกาสหรือเป็นอุปสรรคของโรงเรียนท่าน
ให้กาเครื่องหมาย / ลงในช่องใดช่องหนึ่งในช่องโอกาสหรืออุปสรรค(ภายนอก) จุดแข็งหรือจุดอ่อน(ภายใน)

ตัวอย่างไฟล์

แจกฟรี!! ดาวน์โหลด โปรแกรมวิเคราะห์ SWOT สำหรับสถานศึกษา แปลผล พร้อมกราฟ ไฟล์ excel แก้ไขได้

ขอบคุณที่มา ; ห้องสื่อครูต้นคอม5

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!