แจกไฟล์

แจกไฟล์ โปรแกรมวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล excel คำนวณ สรุปผลอัตโนมัติ ดาวน์โหลดฟรี

แจกไฟล์ โปรแกรมวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล excel คำนวณ สรุปผลอัตโนมัติ ดาวน์โหลดฟรี

แจกไฟล์ วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ไฟล์ Excel ใช้งานง่าย ปริ้นผลได้ทันที โปรแกรมวเคราะหผเรยนรายบคคล ไฟล excel กรอกงาย พรอมปรนต สามารถดาวน์โหลดไฟล์ในลิงก์ด้านล่างครับ ขอบคุณไฟล์ โดยครูวาริน โพพันธุ์

การวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เป็นสิ่งสำคัญที่คุณครูจะต้องคำนึงถึง เพื่อศึกษาลักษณะสำคัญของนักเรียนเพื่อดูนักเรียนแต่ละคนว่ามีจุดสนใจ จุดที่ควรพัฒนา ปรับปรุงอยู่ตรงไหน และเป็นเรื่องอะไร จะทำให้คุณครูได้จัดการเรียนรู้ได้อย่างถูกต้องและตรงตามความสามารถของนักเรียนแต่ละคน ในการศึกษาข้อมูลดังกล่าวไม่ใช่เรื่องยากสำหรับคุณครู เราสามารถศึกษาข้อมูลได้จากคุณครูประจำชั้น คุณครูประจำวิชา หรือคุณครูที่เคยสอนมาก่อน ครูแนะแนว เป็นต้น เพื่อจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์มากที่สุดในการที่จะวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ข้อมูลพื้นฐานที่คุณครูจะต้องศึกษา (ดร.จตุภูมิ เขตจัตุรัส, 2555:25) ได้แก่ ภูมิหลังทางครอบครัว ,ผลการเรียนตามหลักสูตร, พัฒนาการทุกด้าน (ร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจ สติปัญญา ค่านิยมฯลฯ) , ความสนใจ ความถนัด ศักยภาพ และความต้องการจำเป็น และปัญหา / ข้อจำกัด

ข้อมูลเหล่านี้อาจจะได้มาจากสมุดพกของนักเรียน ระเบียนสะสมจากแนะแนวของโรงเรียน คุณครูประจำชั้นและประจำวิชา คุณครูที่เคนสอน ผู้ปกครองนักเรียน เพื่อนนักเรียน พี่-น้อง หรือแม้แต่ตัวของนักเรียนเอง ประกอบกับการสังเกตการณ์ดำเนินชีวิตประจำวันของนักเรียนปัจจุบันในห้องเรียน สามารถนำมาประมวลผลเป็นแบบรายงานการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนานักเรียน คุณครูสามารถจัดกิจกรรมได้สอดคล้องกับความสนใจของผู้เรียนได้ข้อมูลเชิงประจักษ์แก่เพื่อนครูต่อไป

คำชี้แจงในการกรอกข้อมูล การวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล

  1. เลือก Sheet “ชื่อ” เพื่อใส่ข้อมูลของนักเรียน
  2. การใช้ Front
  3. เซลบางเซลจะถูกล็อกไว้เพื่อไม่ให้แก้ไข
  4. เมื่อตรวจสอบความถูกต้องแล้วจะทำการประมวณผลให้โดยอัตโนมัติ

ตัวอย่างไฟล์

 แจกไฟล์ โปรแกรมวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล excel คำนวณ สรุปผลอัตโนมัติ ดาวน์โหลดฟรี
 แจกไฟล์ โปรแกรมวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล excel คำนวณ สรุปผลอัตโนมัติ ดาวน์โหลดฟรี

ขอบคุณดาวนโหลดฟร โปรแกรมวเคราะหผเรยนเปนรายบคคลไฟล excel แกไขได ไฟล์ : ครูวาริน โพพันธุ์ | ครูอาชีพดอทคอม

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!