แจกไฟล์

ดาวน์โหลดฟรี โปรแกรมประมวลผลการประเมินการอ่านเขียนภาษาไทย ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2565 สพฐ. ไฟล์ Excel คำนวณอัตโนมัติ

ดาวน์โหลดฟรี โปรแกรมประมวลผลการประเมินการอ่านเขียนภาษาไทย ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2565 สพฐ. ไฟล์ Excel คำนวณอัตโนมัติ

คุณครสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมประมวลผลการประเมินความสามารถในการอ่านและการเขียนภาษาไทย” (Reading and Writing Evaluation Processing Program : RWEPP) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 พัฒนาโดยศน.สุวิทย์  บั้งเงิน  ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 2 อำนวยความสะดวกให้กับเพื่อนครู นำข้อมูลไปกรอกในระบบ e-MES ได้ทันทีครับ

สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมได้ในลิงก์ด้านล่างครับ

วัตถุประสงค์

  1. เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่โรงเรียนในการประมวลผลการประเมินความสามารถในการอ่านและการเขียน ชั้น ม.1-6 ครั้งที่ 2 (เดือนธันวาคม 2565)
  2. เพื่อให้มีการจัดเก็บข้อมูลและนำมาใช้เพื่อการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการอ่านออกเขียนได้/การอ่านคล่องเขียนคล่องของนักเรียนได้อย่างเป็นระบบ
  3. เพื่อให้เป็นเครื่องมือในการนิเทศ กำกับ ติดตามของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย (ผู้บริหาร/คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ/ศึกษานิเทศก์)
ดาวน์โหลดฟรี โปรแกรมประมวลผลการประเมินการอ่านเขียนภาษาไทย ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2565 สพฐ. ไฟล์ Excel คำนวณอัตโนมัติ
ดาวน์โหลดฟรี โปรแกรมประมวลผลการประเมินการอ่านเขียนภาษาไทย ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2565 สพฐ. ไฟล์ Excel คำนวณอัตโนมัติ

ขอบคุณ : พัฒนาโดยศน.สุวิทย์  บั้งเงิน  ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 2

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!