แจกไฟล์

ดาวน์โหลด แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2566 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ดาวน์โหลด แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2566 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำเอกสารแนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามปฏิทินการดำเนินงานของโครงการฯ และใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการปฏิบัติงานของสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต/หน่วยงานในส่วนกลาง ในสังกัด

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทุกเขต แจ้งประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาในสังกัดทราบและใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียนและทางราชการ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสาร แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จากเว็บไซต์ของสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน http://www.bopp.go.th และเว็บไชต์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน http:/www.obec.go.th หรือ QR Code ที่ปรากฏท้ายหนังสือฉบับนี้

ดาวน์โหลด แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2566 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ดาวน์โหลดไฟล์

  1. หนังสือแจ้ง สพท. Download
  2. แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2566 Download

ขอบคุณที่มา :: สนผ.สพฐ (bopp.go.th)

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!