event

เปิดรับสมัคร “ครู” สังกัด สพฐ. เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ Module ที่ 2 ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพตามข้อตกลงในการพัฒนางาน วPA โดย สพฐ.ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง รับเกียรติบัตร จาก สพฐ.

เปิดรับสมัคร “ครู” สังกัด สพฐ. เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ Module ที่ 2 ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพตามข้อตกลงในการพัฒนางาน วPA โดย สพฐ.ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง รับเกียรติบัตร จาก สพฐ.

ขอเชิญคณะครูเข้าร่วมอบรม หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 20,000 รายทั่วประเทศ

Module ที่ 1 การพัฒนาและปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครูให้มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

Module ที่ 2 ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพตามข้อตกลงในการพัฒนางาน วPA ตามแนวทางการดำเนินการพัฒนา

Module ที่ 3 การนิทศติดตาม การให้คำปรึกษา แนะนำ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก

มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ทั้ง 38 แห่ง ร่วมสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดรับสมัคร “ครู” สังกัด สพฐ. มหาวิทยาลัยราชภัฏรับแห่งละ 550 ราย รวมจำนวนไม่น้อยกว่า 20,000 ราย เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ ลงทะเบียนในลิงก์ด้านล่าง

เปิดรับสมัคร "ครู" สังกัด สพฐ. เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ โดย สพฐ.ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง รับเกียรติบัตร จาก สพฐ.
เปิดรับสมัคร “ครู” สังกัด สพฐ. เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ โดย สพฐ.ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง รับเกียรติบัตร จาก สพฐ.

ตารางการอบรม

คู่มือสำหรับผู้เข้ารับการพัฒนา

สมัครผ่างทางออนไลน์ >>> http://obec.bsru.ac.th <<<

ขอบคุณที่มา:: โครงการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ | (bsru.ac.th)

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!