แจกไฟล์

แจกไฟล์ แผนพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ (Individual Development Plan-ID Plan) ปีการศึกษา 2566 ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้

แจกไฟล์ แผนพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ (Individual Development Plan-ID Plan) ปีการศึกษา 2566 ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้

ตามที่ ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน (ว22/2560) เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการพัฒนาอย่างเป็นระบบต่อเนื่องทุกปี โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไปนั้น โดยกำหนดหลักเกณฑ์ ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยให้ประเมินตนเองตามแบบ ที่ ก.ค.ศ. กำหนด พร้อมทั้งจัดทำแผนการพัฒนาตนเองเป็นรายปี ตามแบบที่ส่วนราชการกำหนด และเข้ารับการพัฒนาตามแผนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

กระทรวงศึกษาธิการ มุ่งเน้นให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาตนเองโดยยึดหลักการประเมินสมรรถนะ (Competency Based Approach) จะทําให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถรู้จุดเด่น จุดด้อยของความสามารถในการปฏิบัติงานของตน และสามารถพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับความต้องการจําเป็นของของหน่วยงานและของตนเองอย่างแท้จริง ทั้งนี้ ครูจึงต้องมีการวางแผนการพัฒนาตนเองในการจัดห้องเรียนที่มีคุณภาพ (Individual Development Planning : ID Plan) เพื่อเป็นการพัฒนาที่สนองตอบต้องการแต่ละบุคคล สนองความสนใจในรูปแบบวิธีการพัฒนา ก็จะส่งผลต่อสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าที่ที่มีประสิทธิภาพต่อไป และเป็นการพัฒนาที่ต่อเนื่องจนทําให้การปฏิบัติหน้าที่มีความสมบูรณ์ มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน อันนําไปสู่การพัฒนาตนเองให้เป็นครูมืออาชีพที่มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานอย่างแท้จริง สามารถตรวจสอบได้ และพัฒนาสู่ความเป็นวิชาชีพต่อไป

ตามที่โรงเรียนได้มอบหมายให้คณะครูทุกคนจัดทำแผนพัฒนาตนเอง (Individual Development Plan : ID Plan) ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อให้เกิดการวางแผนในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเกิดผลดีแก่ตนเองและราชการ
ดังนั้น ข้าพเจ้านางกัญญากร เกิดแสง ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ ได้จัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (Individual Development Plan : ID Plan) ประจำปีการศึกษา 2566 เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังแนบ

ตัวอย่างไฟล์

แจกไฟล์ แผนพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ (Individual Development Plan-ID Plan) ปีการศึกษา 2566 ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้
แจกไฟล์ แผนพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ (Individual Development Plan-ID Plan) ปีการศึกษา 2566 ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้
แจกไฟล์ แผนพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ (Individual Development Plan-ID Plan) ปีการศึกษา 2566 ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้

ขอบคุณที่มา :: Facebook สื่อภูมิภีร์

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!