แจกไฟล์

แจกไฟล์ แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 โดยศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูโรงเรียนบางละมุง

แจกไฟล์ แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ไฟล์เวิร์ด Word แก้ไขได้ โดยศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูโรงเรียนบางละมุง

แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 เป็นแนวทางการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบ ตอบโจทย์ ด้านที่ 3 การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
เผยแพร่ไฟล์เวิร์ด Word แก้ไขได้ เป็นแนวทาง ปรับใช้ตามบริบทได้ครับ

แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN) คืออะไร ?

แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) หมายถึง กรอบหรือแนวทาง ในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ และพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ที่จะช่วยให้บุคลากรในหน่วยงานสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามเป้าหมายในสายอาชีพของตน โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการพัฒนาจุดอ่อน (weakness) และเสริมจุดแข็ง (Strength) ของบุคลากรในหน่วยงาน ที่จะน าไปสู่การพัฒนาผลงานที่มีประสิทธิภาพ (ทำให้เป็นคนเก่งและดี)

***IDP ไม่ใช่กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน(Performance Appraisal) เพื่อการเลื่อนตำแหน่งงานหรือการปรับ
เงินเดือนและการให้ผลตอบแทนในรูปแบบต่าง ๆ

ตัวอย่างไฟล์

แจกไฟล์ แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 โดยศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูโรงเรียนบางละมุง

ขอบคุณที่มา : ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูโรงเรียนบางละมุง

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!