แจกไฟล์

แจกฟรี แผนการสอน active learning ระดับปฐมวัย ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ ดาวน์โหลดฟรี

แจกฟรี แผนการสอน active learning ระดับปฐมวัย ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ ดาวน์โหลดฟรี

แจกไฟล์ฟรี แผนการจัดการเรียนรู้ Active Learning ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ ระดับปฐมวัย พร้อมสื่อการสอนฟรี สามารถดาวน์โหลดไฟล์ในลิงก์ด้านล่าง

ลักษณะของการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning เป็นดังนี้ (ไชยยศ เรืองสุวรรณ, 2553)

1.เป็นการเรียนการสอนที่พัฒนาศักยภาพทางสมอง ได้แก่ การคิด การแก้ปัญหา และการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้
2.เป็นการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้สูงสุด
3.ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้และจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง
4.ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนทั้งในด้านการสร้างองค์ความรู้ การสร้างปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน ร่วมมือกันมากกว่าการแข่งขัน
5.ผู้เรียนเรียนรู้ความรับผิดชอบร่วมกัน การมีวินัยในการทํางาน และการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ
6.เป็นกระบวนการสร้างสถานการณ์ให้ผู้เรียนอ่าน พูด ฟัง คิดอย่างลุ่มลึก ผู้เรียนจะเป็นผู้จัดระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง
7.เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิดขั้นสูง
8.เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนบูรณาการข้อมูลข่าวสาร หรือสารสนเทศ และหลักการความคิดรวบยอด
9.ผู้สอนจะเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติด้วยตนเอง
10.ความรู้เกิดจากประสบการณ์ การสร้างองค์ความรู้ และการสรุปทบทวนของผู้เรียน

ตัวอย่างไฟล์

แจกฟรี แผนการสอน active learning ระดับปฐมวัย ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ ดาวน์โหลดฟรี
แจกฟรี แผนการสอน active learning ระดับปฐมวัย ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ ดาวน์โหลดฟรี

ขอบคุณที่มา :: โรงเรียนห้วยทรายวิทยา (huaysai.ac.th)

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!