แจกไฟล์

แจกฟรี แผนการสอน active learning ชั้น ป.1 ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ ดาวน์โหลดฟรี

แจกฟรี แผนการสอน active learning ชั้น ป.1 ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ ดาวน์โหลดฟรี

แจกไฟล์ฟรี แผนการจัดการเรียนรู้ Active Learning ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 พร้อมสื่อการสอนฟรี สามารถดาวน์โหลดไฟล์ในลิงก์ด้านล่าง

ลักษณะของการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning เป็นดังนี้ (ไชยยศ เรืองสุวรรณ, 2553)

1.เป็นการเรียนการสอนที่พัฒนาศักยภาพทางสมอง ได้แก่ การคิด การแก้ปัญหา และการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้
2.เป็นการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้สูงสุด
3.ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้และจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง
4.ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนทั้งในด้านการสร้างองค์ความรู้ การสร้างปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน ร่วมมือกันมากกว่าการแข่งขัน
5.ผู้เรียนเรียนรู้ความรับผิดชอบร่วมกัน การมีวินัยในการทํางาน และการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ
6.เป็นกระบวนการสร้างสถานการณ์ให้ผู้เรียนอ่าน พูด ฟัง คิดอย่างลุ่มลึก ผู้เรียนจะเป็นผู้จัดระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง
7.เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิดขั้นสูง
8.เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนบูรณาการข้อมูลข่าวสาร หรือสารสนเทศ และหลักการความคิดรวบยอด
9.ผู้สอนจะเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติด้วยตนเอง
10.ความรู้เกิดจากประสบการณ์ การสร้างองค์ความรู้ และการสรุปทบทวนของผู้เรียน

ตัวอย่างไฟล์

แจกฟรี แผนการสอน active learning ชั้น ป.1 ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ ดาวน์โหลดฟรี

ขอบคุณที่มา :: โรงเรียนห้วยทรายวิทยา (huaysai.ac.th)

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!