แจกไฟล์

แผนการสอน 5 Steps ตัวอย่าง แผนการจัดการเรียนรู้ 5 Steps รายวิชา วิทยาการคำนวณ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 โดย ครูทวี ไวยมิตรา

แผนการสอน 5 Steps ตัวอย่าง แผนการจัดการเรียนรู้ 5 Steps รายวิชา วิทยาการคำนวณ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 โดย ครูทวี ไวยมิตรา

แผนการสอน 5 Steps ตัวอย่าง แผนการจัดการเรียนรู้ 5 Steps รายวิชา วิทยาการคำนวณ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 โดย ครูทวี ไวยมิตรา

แผนการสอน 5 Steps ตัวอย่าง แผนการจัดการเรียนรู้ 5 Steps รายวิชา วิทยาการคำนวณ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 โดย ครูทวี ไวยมิตรา
แผนการสอน 5 Steps ตัวอย่าง แผนการจัดการเรียนรู้ 5 Steps รายวิชา วิทยาการคำนวณ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 โดย ครูทวี ไวยมิตรา

การจัดการเรียนการสอน ด้วยกระบวนการ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) ผ่านกิจกรรม Active Learning ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

– รายวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ 5  รหัสวิชา ว30265   

– กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

– ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2563

– หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การควบคุมทิศทางแบบทางเลือก  สาระการเรียนรู้ คำสั่ง if           

– สอนวันจันทร์ที่  14  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2563

– ผู้สอน นายทวี  ไวยมิตรา

แจกไฟล์

  • แผนการจัดการเรียนรู้ ด้วยกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน 5 Steps
  • สื่อการสอน
  • ไฟล์นำเสนอ

ดาวน์โหลดไฟล์

ACTIVE LEARNING : VDO : Present : สื่อการสอน : แผนการสอน : ปก

ขอบคุณที่มา :: ครูทวี ไวยมิตรา

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!