แจกไฟล์

ดาวน์โหลดแผนการจัดกิจกรรมแนะแนว ป.1- ป.6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

แผนแนะแนวประถม ป.1-6 ดาวน์โหลดแผนการจัดกิจกรรมแนะแนว ป.1- ป.6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

แผนการจัดกิจกรรมแนะแนวตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -6 จัดทำขึ้นเพื่อให้ครูผู้รับผิดชอบจัดกิจกรรมในชั่วโมงกิจกรรมแนะแนว มีแนวทาง
ในการจัดกิจกรรมตลอด 1 ปีการศึกษา อันจะช่วยให้ผู้เรียนมีสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามที่หลักสูตรกำหนดไว้ ซึ่งครูสามารถปรับเปลี่ยนกิจกรรมการเรียนรู้ได้ตามสภาพของผู้เรียน
โดยมีเป้าหมาย คือ การบรรลุประเด็นหลักตามวัตถุประสงค์กิจกรรมแนะแนวในกรอบแนวทางการจัดกิจกรรมแนะแนวที่ปรากฏในเอกสารแนวการจัดกิจกรรมแนะแนวตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดทำ
เอกสารชุดนี้ ตลอดจนดรูผู้สอนที่นำเอกสารชุดนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้เรียน เพื่อช่วยให้
ผู้เรียนทุกคนเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า ทำตนให้มีประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป

ตัวอย่างไฟล์

ดาวน์โหลดแผนการจัดกิจกรรมแนะแนว ป.1- ป.6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ดาวน์โหลดแผนการจัดกิจกรรมแนะแนว ป.1- ป.6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ดาวน์โหลดแผนการจัดกิจกรรมแนะแนว ป.1- ป.6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

แผนฯแนะแนว ป.1 https://bnsn.thai.ac/client-upload/bnsn/download/_%E0%B8%9B1.pdf

แผนฯแนะแนว ป.2 https://bnsn.thai.ac/client-upload/bnsn/download/_%E0%B8%9B2.pdf

แผนฯแนะแนว ป.3 https://bnsn.thai.ac/client-upload/bnsn/download/_%E0%B8%9B3.pdf

แผนฯแนะแนว ป.4 https://bnsn.thai.ac/client-upload/bnsn/download/_%E0%B8%9B4.pdf

แผนฯแนะแนว ป.5 https://bnsn.thai.ac/client-upload/bnsn/download/_%E0%B8%9B5.pdf

แผนฯแนะแนว ป.6 https://bnsn.thai.ac/client-upload/bnsn/download/_%E0%B8%9B6.pdf

ขอขอบคุณที่มาของไฟล์ดาวน์โหลด จากเว็ปไซต์โรงเรียนบ้านหนองสนวนด้วยนะคะ

ขอบคุณที่มา : โรงเรียนบ้านหนองสนวน

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!