แจกไฟล์

ดาวน์โหลดแผนการจัดกิจกรรมแนะแนว ม.1- ม.6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

แผนแนะแนวมัธยม ป.1-6 ดาวน์โหลดแผนการจัดกิจกรรมแนะแนว ม.1- ม.6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

แผนการจัดกิจกรรมแนะแนวตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -6 จัดทำขึ้นเพื่อให้ครูผู้รับผิดชอบจัดกิจกรรมในชั่วโมงกิจกรรมแนะแนว มีแนวทาง
ในการจัดกิจกรรมตลอด 1 ปีการศึกษา อันจะช่วยให้ผู้เรียนมีสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามที่หลักสูตรกำหนดไว้ ซึ่งครูสามารถปรับเปลี่ยนกิจกรรมการเรียนรู้ได้ตามสภาพของผู้เรียน
โดยมีเป้าหมาย คือ การบรรลุประเด็นหลักตามวัตถุประสงค์กิจกรรมแนะแนวในกรอบแนวทางการจัดกิจกรรมแนะแนวที่ปรากฏในเอกสารแนวการจัดกิจกรรมแนะแนวตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดทำ
เอกสารชุดนี้ ตลอดจนดรูผู้สอนที่นำเอกสารชุดนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้เรียน เพื่อช่วยให้
ผู้เรียนทุกคนเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า ทำตนให้มีประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป

ดาวน์โหลดแผนการจัดกิจกรรมแนะแนว ม.1- ม.6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ดาวน์โหลดแผนการจัดกิจกรรมแนะแนว ม.1- ม.6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ดาวน์โหลดแผนการจัดกิจกรรมแนะแนว ม.1- ม.6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ดาวน์โหลดแผนการจัดกิจกรรมแนะแนว ม.1- ม.6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

ตัวอย่างไฟล์

แผนฯแนะแนว ม.1 https://www.kmps.ac.th/download/guidance/GuidancePlanM1.pdf

แผนฯแนะแนว ม.2 https://www.kmps.ac.th/download/guidance/GuidancePlanM2.pdf

แผนฯแนะแนว ม.3 https://www.kmps.ac.th/download/guidance/GuidancePlanM3.pdf

แผนฯแนะแนว ม.4 https://www.kmps.ac.th/download/guidance/GuidancePlanM4.pdf

แผนฯแนะแนว ม.5 https://www.kmps.ac.th/download/guidance/GuidancePlanM5.pdf

แผนฯแนะแนว ม.6 https://www.kmps.ac.th/download/guidance/GuidancePlanM6.pdf

ขอขอบคุณที่มาของไฟล์ดาวน์โหลด จากเว็ปไซต์โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคารด้วยนะคะ

ขอบคุณที่มา : โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!