แผนการสอนแจกไฟล์

แจกไฟล์ แม่แบบแผนการจัดการเรียนรู้ แบบหน้าเดียว ไฟล์ PowerPoint แก้ไขได้ ดาวน์โหลดฟรี

แจกไฟล์ แม่แบบแผนการจัดการเรียนรู้ แบบหน้าเดียว ไฟล์ PowerPoint แก้ไขได้ ดาวน์โหลดฟรี

แจกไฟล์แผนการสอน แผนการจัดการเรียนรู้แบบหน้าเดียวสำหรับคุณครู สะดวกใช้งานง่ายพร้อมใช้งานได้ทุกระดับชั้น ทั้งนี้องค์ประกอบที่สำคัญของการออกแบบแผนการสอนนั้น จะต้องประกอบด้วย

1. หัวเรื่อง คือ ส่วนที่ต้องกำหนด ชื่อของเรื่องหรือหน่วยการเรียนรู้ ขั้นที่สอนและเวลาที่ใช้สอน


2. สาระสำคัญ คือ มโนทัศน์หลักหรือความคิดรวบยอดของการจัดการเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ ซึ่งกำหนดเป็นภาพกว้างให้เห็นการเชื่อมโยงข้อมูลของสิ่งที่กำลังจะสอน

3. มาตรฐานและตัวชี้วัด คือ คุณลักษณะสำคัญของผู้เรียนที่กำหนดไว้ในหลักสูตร โดยในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ จะหยิบยกมาเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาและคาดว่าจะเกิดกับผู้เรียน

4. จุดประสงค์การเรียนรู้ คือ เป้าหมายที่ต้องการให้เกิดกับตัวผู้เรียนหลังจากที่เราได้ดำเนินการจัดการเรียนรู้ตามแผนที่ได้วางไว้แล้ว โดยในการกำหนดจุดประสงค์การเรียนรู้นั้นจะต้องเกิดจากการวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัดตามตารางวิเคราะห์หลักสูตร


5. สาระการเรียนรู้ คือเนื้อเรื่อง หรือองค์ความรู้ ทักษะ กระบวนการของผู้เรียนที่จะต้องเรียนรู้ในรายวิชานั้น ๆ

6.การบวนการการเรียนรู้ คือ การระบุกิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ โดยแบ่งเป็น ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน ขั้นสอน และขั้นสรุป

7.สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งการเรียนรู้ คือ เครื่องมือในการส่งเสริมการเรียนรู้ที่ใช้ตามที่กำหนดในกิจกรรมการเรียนรู้

8.การวัดและประเมินผล คือ การประเมินผลผู้เรียนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ ซึ่งควรระบุเครื่องมือวัดและเกณฑ์การให้คะแนน ซึ่งสามารถศึกษาได้จากคู่มือหลักสูตร

9.บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ คือการบันทึกของครูผู้สอนจากสิ่งที่พบในการนำแผนจัดการเรียนรู้มาใช้ โดยแบ่งเป็น ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ปัญหาและอุปสรรค์ และ ข้อเสนอแนะ

ตัวอย่างไฟล์

แจกไฟล์ แม่แบบแผนการจัดการเรียนรู้ แบบหน้าเดียว ไฟล์ PowerPoint แก้ไขได้ ดาวน์โหลดฟรี

วิธีการดาวน์โหลดไฟล์

ไปที่เมนู ไฟล์ >> ดาวน์โหลด >> Microsoft PowerPoint (.pptx)

แจกไฟล์ แม่แบบแผนการจัดการเรียนรู้ แบบหน้าเดียว ไฟล์ PowerPoint แก้ไขได้ ดาวน์โหลดฟรี

ขอบคุณไฟล์ : ครูชนนันท์ ไชยทุม Facebook ม. เมอร์

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!