แจกไฟล์

ดาวน์โหลดแบบขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน แบบ นร.01 ปีการศึกษา 2566

ดาวน์โหลดแบบขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน แบบ นร.01 ปีการศึกษา 2566

หลักเกณฑ์การคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค

รูปแบบที่ 1 คัดกรองแบบครัวเรือนทั่วไป
การคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาคในครัวเรือนทั่วไป กสศ. ประเมินจากข้อมูล 2 ประเภท ดังนี้
1) ข้อมูลรายได้เฉลี่ยของสมาชิกครัวเรือนต่อคนต่อเดือน พิจารณารายได้เฉลี่ยต่อคนต่อเดือนไม่เกิน
3,000 บาทต่อคนต่อเดือน
2) ข้อมูลสถานะครัวเรือน 8 ด้าน ได้แก่

  1. สมาชิกครัวเรือนที่มีภาระพึ่งพิง (ผู้พิการ/เจ็บป่วยเรื้อรัง ผู้สูงอายุ หรือผู้ไม่มีรายได้)
  2. การอยู่อาศัย (บ้านตนเอง/บ้านเช่า/อยู่กับผู้อื่น)
  3. ลักษณะที่อยู่อาศัย
  4. ที่ดินทำการเกษตรได้ (รวมเข่า)
  5. แหล่งน้ำดื่ม
  6. แหล่งไฟฟ้า
  7. ยานพาหนะในครัวเรือน (ที่ใช้งานได้)
  8. ของใช้ในครัวเรือน (ที่ใช้งานได้)

รูปแบบที่ 2 คัดกรองแบบครัวเรือนสถาบัน
การคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาคในกรณีครัวเรือนสถาบัน ซึ่งหมายถึง นักเรียนอาศัยอยู่ใน องค์กรศาสนา
สถานสงเคราะห์ หรือมูลนิธิทั้งที่จดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียน ซึ่งกสศ. ประเมินจากข้อมูลด้านรายจ่ายของสถาบัน
ในการดูแลนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ รายรับและทรัพย์สินของสถาบันโดยประมาณ รวมถึงพิจารณาจากความประสงค์ของสถาบันในการขอรับทุน และความสามารถในการดำเนินการตามเงื่ อนไขที่ กสศ. กำหนดไว้
โดยรายละเอียดข้อมูลที่ใช้ในการพิจารณา ประกอบด้วย

(1) ชื่อครัวเรือนสถาบัน ที่อยู่ และข้อมูลติดต่อ ผู้รับผิดชอบสถาบัน
(2) ประเภทสถาบัน มูลนิธิ/สถานสงเคราะห์ , วัด/ศาสนาสถาน
(3) รูปแบบการอยู่อาศัยของนักเรียนนักเรียนที่อยู่ในครัวเรือนสถาบัน
(4) การให้ความช่วยเหลือของครัวเรือนสถาบัน
(5) รายจ่ายเฉลี่ยในการดูแลนักเรียนในครัวเรือนสถาบัน
(6)จำนวนนักเรียนที่ครัวเรือนสถาบันดูแล ช่วยเหลือ
(7) รายรับจากการสนับสนุน/การบริจาค ทั้งในรูปแบบเงินและสิ่งของ
(8) ที่ดินใช้ประโยชน์ / อาคาร / ยานพาหนะที่ใช้งานได้
(9) ความประสงค์รับเงินอุดหนุนจาก กสศ. และ ความสามารถในการปฏิบัติตามเงื่อนไขเงินอุดหนุนของ
ครัวเรือนสถาบัน

นอกจากนี้ ยังอาศัยข้อมูลอื่น ๆ ประกอบ อาทิ สถานภาพครอบครัว ภาพถ่ายสภาพครัวเรือนสถาบัน ข้อมูล
ที่ตั้งครัวเรือนสถาบัน ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมระดับตำบล/หมู่บ้าน มาพิจารณาประกอบ

เกณฑ์การคัดกรองนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ประเภทสถานะครัวเรือนสถาบัน
ด้วยวิธีการวัดรายได้ทางอ้อม Proxy Mean Test : PMT

การประมวลผลการคัดกรองด้วยวิธีการวัดรายได้ทางอ้อม (Proxy Means Test : PMT)
ข้อมูลรายได้และสถานะครัวเรือนจากผลกรคัดกรองทั้งสองรูปแบบจะนำมาประมวลผลด้วยวิธีการวัดรายได้
ทางอ้อม (Proxy Means Test : PMT โดย ค่น้ำหนักคะแนนความยากจนของครัวเรือน’ จะมีค่าแตกต่างกัน ค่า
น้ำหนักที่ได้จะถูกนำมาแปลงเป็นระดับค่คะแนนความยากจน ซึ่งสามารถแบ่งระดับออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้

(1) ระดับยากจนน้อย (Near Poor) ค่าคะแนนอยู่ระหว่าง 1 ถึง 39
(2) ระดับยากจน (Poor) ค่าคะแนนอยู่ระหว่าง 40 ถึง 49
(3) ระดับยากจนพิเศษ (Extremely Poor) ค่าคะแนนอยู่ระหว่าง 50 ถึง 100

เกณฑ์การคัดกรองนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขด้วยวิธีก ารวัตรายด้ทางอ้อม Proxy Mean Test (PMT)

ทั้งนี้การคัดกรองความยากจนของ กสศ. เป็นการประมวลผลโดยใช้ข้อมูลทางสถิติจากการเรียงระดับคะแนน
ผลการคัดกรองของนักเรียนยากจนทั่วประเทศ ซึ่งการได้รับจัดสรรเงินทุนเสมอภาคนั้น นักเรียนต้องผ่านการคัดกรอง
PMT อยู่ในระดับยากจนพิเศษ (Extremely Poor ซึ่งเป็นไปตามลำดับของค่าคะแนนความยากจนที่ กสศ.กำหนด
ทั้งนี้หากจำนวนนักเรียนยากจนมีจำนวนเพิ่มสูงจากคำเป้าหมาย กสศ. จะใช้กรอบงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
ประจำปีมาประกอบการพิจารณาด้วย

ตัวอย่างไฟล์แบบขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน

แบบขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน แบบ นร.01 ปีการศึกษา 2566

ดาวน์โหลดแบบขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน แบบ นร.01 ปีการศึกษา 2566
ดาวน์โหลดแบบขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน แบบ นร.01 ปีการศึกษา 2566
ดาวน์โหลดแบบขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน แบบ นร.01 ปีการศึกษา 2566

ขอบคุณที่มา :: ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนภายใต้โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ (thaieduforall.org)

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!