แจกไฟล์

แบบหลักฐานการจ่ายเงินค่าเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียน ปีการศึกษา 2567 ไฟล์ Word แก้ไขได้

แบบหลักฐานการจ่ายเงินค่าเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียน ปีการศึกษา 2567 ไฟล์ Word แก้ไขได้

ตัวอย่าง หลักฐานการจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน แบบฟอร์มการจ่ายค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ซึ่งรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยปรับอัตราเงินอุดหนุนในรายการค่าจัดการเรียนการสอน เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 2 ค่าอุปกรณ์การเรียน เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 22 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 2567 เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 7 และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 2 ดังนี้

ค่าเครื่องแบบนักเรียน ปีการศึกษา 2567 เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 7
ค่าเครื่องแบบนักเรียน2566 ประกอบด้วย เสื้อ กางเกง กระโปรง ในอัตราดังนี้
ค่าเครื่องแบบนักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา จำนวน 325 บาท/คน/ปี
ค่าเครื่องแบบนักเรียน ระดับประถมศึกษา จำนวน 400 บาท/คน/ปี
ค่าเครื่องแบบนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 500 บาท/คน/ปี
ค่าเครื่องแบบนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 550 บาท/คน/ปี
ค่าเครื่องแบบนักเรียน ระดับ ปวช. 1 – 3 ที่จัดโดยสถานประกอบการ จำนวน 950 บาท/คน/ปี

ค่าอุปกรณ์การเรียน เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 22
ค่าอุปกรณ์การเรียน หมายถึง อุปกรณ์การเรียนที่จำเป็นและส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ได้แก่ สีเทียน สีน้ำ ดินน้ำมันไร้สารพิษ กรรไกรสำหรับเด็กปฐมวัย กระดาษ สมุด ดินสอ ปากกา ยางลบไม้บรรทัด กระเป๋านักเรียน อินเทอร์เน็ตซิมเพื่อใช้ในการเรียนการสอน วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับนักเรียนพิการ ฯลฯ ในอัตราดังนี้
ค่าอุปกรณ์การเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา จำนวน 290 บาท/คน/ปี
– ภาคเรียนละ 145 บาท/คน
ค่าอุปกรณ์การเรียน ระดับประถมศึกษา จำนวน 440 บาท/คน/ปี
– ภาคเรียนละ 220 บาท/คน
ค่าอุปกรณ์การเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 520 บาท/คน/ปี
– ภาคเรียนละ 260 บาท/คน
ค่าอุปกรณ์การเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 520 บาท/คน/ปี
– ภาคเรียนละ 260 บาท/คน
ค่าอุปกรณ์การเรียน ระดับ ปวช.1 – 3 ที่จัดโดยสถานประกอบการ จำนวน 520 บาท/คน/ปี
– ภาคเรียนละ 260 บาท/คน

ตัวอย่างไฟล์

แบบหลักฐานการจ่ายเงินค่าเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียน ปีการศึกษา 2567 ไฟล์ Word แก้ไขได้

ขอบคุณที่มา :

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!