แจกไฟล์

แจกฟรี ไฟล์ Excel แบบรายงานการคัดกรองการอ่านเขียน รวมคะแนนอ่านออกเขียนได้ สำหรับ ประถม ม.ต้น ม.ปลาย

แจกฟรี ไฟล์ Excel แบบรายงานการคัดกรองการอ่านเขียน รวมคะแนนอ่านออกเขียนได้ สำหรับ ประถม ม.ต้น ม.ปลาย จัดทำโดยคุณครู Korrawan Obsuwan

กระทรวงศึกษาธิการเล็งเห็นถึงความสำคัญของการยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยมีนโยบายให้ทุกหน่วยงาน      ที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาที่มีระบบ เพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนไปสู่ความเป็นพลเมือง   ที่สมบูรณ์ สามารถดำรงตนในสังคมอย่างปกติสุข

การใช้ภาษาไทย โดยเฉพาะทักษะการอ่านและการเขียน เป็นทักษะที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการเรียนรู้ และการพัฒนาชีวิตสู่ความสำเร็จ เพราะจะนำมาซึ่งความรู้และส่งเสริมให้เกิดการคิดวิเคราะห์ มีวิจารณญาณ แยกแยะ และประยุกต์ใช้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิต พร้อมทั้งสามารถถ่ายทอดสื่อสารความรู้ ความคิด         ให้ผู้อื่นทราบและเข้าใจได้ ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญในศตวรรษที่ ๒๑ หากผู้เรียนบกพร่องหรือขาดความสามารถ       ในทักษะดังกล่าวจะส่งผลให้การเรียนรู้ไม่อาจก้าวหน้าได้ และจะประสบความยากลำบากในการดำรงชีวิต         จึงเป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาที่จะต้องพัฒนาความสามารถในการอ่านและการเขียน รวมทั้งส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ และการสื่อสารให้แก่ประชาชนตั้งแต่วัยเยาว์ เพื่อให้สามารถเรียนรู้ในระดับที่ซับซ้อนขึ้น    เมื่อเติบใหญ่ และนำไปสู่การเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต ดังนั้นในช่วงระยะเวลา ๙ ปี ของการจัดการศึกษาภาคบังคับ  และ ๑๒ ปี ของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับเด็กและเยาวชน จึงเป็นช่วงเวลาที่สำคัญต่อการวางรากฐานให้นักเรียนที่มีความสามารถในการเรียนรู้ให้มั่นคง ซึ่งการรู้หนังสือหรือการอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง และสื่อสารได้นับเป็นพื้นฐานที่สำคัญอันดับแรก ๆ ของการพัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียน ทั้งนี้การพัฒนาความสามารถในการอ่านและการเขียน นอกจากครูจะต้องมีความรู้ เข้าใจทักษะและกระบวนการพัฒนาความสามารถ      ในการอ่านและการเขียนของนักเรียน ทั้งนักเรียนปกติและนักเรียนที่ต้องได้รับการเอาใจใส่เป็นพิเศษแล้ว ครูยังต้องเข้าใจถึงความแตกต่างของผู้เรียน ทั้งความแตกต่างทางสติปัญญาและความแตกต่างทางพื้นฐานของครอบครัว ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ควรคำนึงถึงในการพัฒนาความสามารถของผู้เรียน

ด้วยเหตุนี้ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการพัฒนาความสามารถในการอ่านและการเขียนภาษาไทย             ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา                  จึงได้ดำเนินการสร้างและพัฒนาเครื่องมือคัดกรองความสามารถในการอ่านและการเขียนของนักเรียนระดับการศึกษา           ขั้นพื้นฐานขึ้น โดยเป็นการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (Formative Assessment) สำหรับเป็นข้อมูลการอ่าน               และการเขียนของนักเรียน เพื่อให้ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางการศึกษานำไปใช้ในการพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้มีความสามารถในการสื่อสารภาษาไทย สำหรับใช้ในการเรียนรู้และการดำเนินชีวิตต่อไป โดยกรอบโครงสร้าง         ของเครื่องมือที่สร้างขึ้นนี้ จัดทำขึ้นจากการวิเคราะห์หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ในมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

เครื่องมือที่สร้างขึ้นนี้ สร้างโดยศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบด้านภาษาไทย ครูผู้สอนภาษาไทย                           ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอนภาษาไทย และได้รับรางวัลด้านการสอนภาษาไทย และตรวจสอบคุณภาพ    โดยผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการสอนภาษาไทยและการวัดและประเมินผลจากสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งเครื่องมือที่ใช้   คัดกรองความสามารถในการอ่านและการเขียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 นี้ ครูผู้สอนสามารถนำผลของการคัดกรองเป็นข้อมูลในการวินิจฉัยนักเรียนเพื่อพัฒนานักเรียนได้ตรงตามความเป็นจริง

ตัวอย่างไฟล์

แจกฟรี ไฟล์ Excel แบบรายงานการคัดกรองการอ่านเขียน รวมคะแนนอ่านออกเขียนได้ สำหรับ ประถม ม.ต้น ม.ปลาย
แจกฟรี ไฟล์ Excel แบบรายงานการคัดกรองการอ่านเขียน รวมคะแนนอ่านออกเขียนได้ สำหรับ ประถม ม.ต้น ม.ปลาย
แจกฟรี ไฟล์ Excel แบบรายงานการคัดกรองการอ่านเขียน รวมคะแนนอ่านออกเขียนได้ สำหรับ ประถม ม.ต้น ม.ปลาย
แจกฟรี ไฟล์ Excel แบบรายงานการคัดกรองการอ่านเขียน รวมคะแนนอ่านออกเขียนได้ สำหรับ ประถม ม.ต้น ม.ปลาย

ดาวน์โหลดเข้าเครื่องก่อนแก้ไขนะครับ โดยคลิกขวาที่ไฟล์ แล้วเลือกดาวน์โหลด

ขอขอบพระคุณ คุณครู Korrawan Obsuwan

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!