PLCแจกไฟล์

แจกฟรี แบบฟอร์ม PLC ตัวอย่างบันทึก PLC ไฟล์เวิร์ด doc

แจกฟรี แบบฟอร์ม PLC ตัวอย่างบันทึก PLC ไฟล์เวิร์ด doc

ปีงบสุดท้ายของคนที่จะยื่น PA+21+21 ใครยังรวบรวมเอกสารไม่ครบต้องรับแล้ว แจกฟรีตัวอย่าง PLC 2 ปี ไม่ติดลายน้ำ ไม่ติดโลโก้ เอาไปลองปรับใช้ได้เลย
• ประกอบ ว.21
• ใช้ทำ PLC ปัจจุบัน

ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ หรือ Professional Learning Community หมายถึง การร่วมมือ ร่วมใจกันของครู ผู้บริหารโรงเรียน และหน่วยงานการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ไปที่ผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ พัฒนาการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ผ่านการวางแผน การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน จนเกิดเป็นวัฒนธรรม หรือชุมชนของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโรงเรียน

ตัวอย่างไฟล์

แจกฟรี แบบฟอร์ม PLC ตัวอย่างบันทึก PLC ไฟล์เวิร์ด doc
แจกฟรี แบบฟอร์ม PLC ตัวอย่างบันทึก PLC ไฟล์เวิร์ด doc

ดาวน์โหลดไฟล์

ที่มา : Facebook เดอะ ครู

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!