แจกไฟล์

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มรู้จักนักเรียนรายบุคคล โดย กสศ.

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มรู้จักนักเรียนรายบุคคล โดย กสศ.

ด้วยความแตกต่างของนักเรียนแต่ละคนที่มีพื้นฐานความเป็นมาของชีวิตที่ไม่เหมือนกันหล่อหลอมให้เกิดพฤติกรรมหลากหลายรูปแบบ ทั้งด้านบวกและด้านลบ ดังนั้นการรู้จักข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับตัวนักเรียนจึงเป็นสิ่งสำคัญ ที่จะช่วยให้ครูที่ปรึกษามีความเข้าใจนักเรียนมากขึ้น สามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อการคัดกรองนักเรียน เป็นประโยชน์ในการส่งเสริม การป้องกันและแก้ไขปัญหาของนักเรียนได้อย่างถูกทาง ซึ่งเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์มิใช่การใช้ความรู้สึกหรือการคาดเดาโดยเฉพาะในการแก้ไขปัญหานักเรียน ซึ่งจะทำให้ไม่เกิดข้อผิดพลาดต่อการช่วยเหลือนักเรียนหรือเกิดได้น้อยที่สุด

การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลคือการที่ครูทุกคนที่เกี่ยวข้องกับ นักเรียนจะต้องทำความรู้จักรกับนักเรียนที่ตนเองรับผิดชอบในทุกทกด้านโดยการ ศึกษาข้อของเด็กจากลหายที่เช่น ระเบียนสะสม  เยี่ยมบ้าน สังเกต สัมภาษณ์ เป็นต้น สามารถดาวน์โหลด แบบฟอร์ม รู้จักนักเรียนรายบุคคล โดยสำนักพัฒนาหลักประกันโอกาสทางการศึกษา (กสศ.) ในลิงก์ด้านล่าง

ตัวอย่างไฟล์

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มรู้จักนักเรียนรายบุคคล โดย กสศ.

ที่มา :: สำนักพัฒนาหลักประกันโอกาสทางการศึกษา (กสศ.)

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!