แจกไฟล์

แจกฟรี!! แบบฝึกหัดเวทคณิต ชั้น ป.1-ป.6 จำนวน 3,200 ข้อ

แจกฟรี!! แบบฝึกหัดเวทคณิต ชั้น ป.1-ป.6 จำนวน 3,200 ข้อ

เอาใจครูคณิตศาสตร์ กับแบบฝึกหัดเวทคณิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 จำนวน 2 ชุด 2 Level แจกกันฟรี ๆ 3,200 ข้อ ดาวน์โหลดด่วน สามารถเอาไว้ฝึกตามเกณฑ์การแข่งขัน และนำไประยุกต์ใช้ได้ตามความเหมาะสมครับ

 • เล่มที่ 1 โดยเป็นแบบฝึกทักษะการบวกชั้น ป.1-3 มี 50 ชุดๆละ 30 ข้อรวม 1500 ข้อ และชุดพิเศษอีก 1 ชุด 100 ข้อ รวม 1,600 ข้อ
 • เล่มที่ 2 : เป็นแบบฝึกทักษะการบวก ชั้น ป.4- ป.6 จำนวน 50 ชุดๆละ 30 ข้อรวม 1500 ข้อและชุดพิเศษ 1ชุด 100 ข้อ รวม 1,600 ข้อ

เวทคณิตคืออะไร

เวทคณิต (Vedic Mathematics) คือส่วนหนึ่งของคัมภีร์พระเวทของอินเดีย ประกอบด้วยสูตรพื้นฐาน 16 สูตรที่เกี่ยวกับการบวก ลบ คูณ หาร เป็นสูตรเฉพาะช่วยให้คิดลัดขึ้น และจาก 16 สูตรพื้นฐาน สามารถนำมาผสมผสานกัน และเมื่อผนวกกับพื้นความรู้ในด้านการคิดคำนวณจะช่วยให้คิดเลขได้เร็ว

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้ดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลเอกสาร เกี่ยวกับการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย โดยประชุมผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อกำหนดกรอบเนื้อหา ถอดบทเรียน และพัฒนาเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) และนำไปทดลองใช้ในโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 – 4 และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 จำนวนทั้งสิ้น 37 โรงเรียน และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 – 2 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 จำนวน 50 โรงเรียน และปรับปรุงหลังการทดลองใช้ผลการทดลองใช้พบว่า ผู้เรียนที่ใช้เทคนิคเวทคณิต สามารถคิดเลขได้เร็วกว่าวิธีปกติ ครูมีความเข้าใจและเห็นประโยชน์ในการนำไปจัดการเรียนรู้ และได้นำเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดียไปฝึกนักเรียนทำโครงงานคณิตศาสตร์ เพื่อส่งเข้าประกวดงานศิลปหัตถกรรมผู้เรียน

Related Articles

การบวกแบบเวทคณิต
การบวกแบบเวทคณิตเป็นการบวกเฉพาะเลขโดด ถ้าผลบวกเกิน 9 จะใช้จุด (.) แทนการทด กำกับไว้เหนือตัวบวก และทิศทางการบวกจะบวกจากบนลงล่งจนหมดแถว โดยเริ่มจากหลักหน่วย หลักสิบ หลักร้อย หลักพัน ไปเรื่อย ๆ จนครบทุกหลัก

การลบแบบเวทคณิต

 1. การลบโดยใช้หลักทบสิบและทบเก้า
  ทบสิบ หมายถึง เลขโดดสองจำนวน รวมกันได้เท่ากับ 10
  ทบเก้า หมายถึง เลขโดดสองจำนวน รวมกันได้เท่ากับ 9
  ในกรณีที่เลขโดดในหลักใดของตัวตั้ง มีค่าน้อยกว่าตัวลบ ให้ใส่ ( ‘ ) เหนือตัวลบในหลักถัดไปทางซ้าย และในหลักที่มีสัญลักษณ์ (‘) เหนือตัวเลขนั้น
  จะมีค่าเพิ่มขึ้นอีก 1 เช่น 2′ = 3
 1. การลบโดยใช้วิธีนิขิลัม
  การลบโดยใช้วิธีนิขิลัม เป็นการลบโดยการแปลงตัวลบเป็นผลบวกคู่ทบสิบ และผลบวกคู่ทบเก้า การแปลงตัวลบเป็นผลบวกคู่ทบสิบ และผลบวกคู่ทบเก้า

การคูณแบบเวทคณิต
ในที่นี้นำเสนอวิธีการคูณโดยใช้ตาราง ซึ่งเป็นวิธีการหนึ่งของการคูณแบบเวทคณิต การคูณโดยใช้ตาราง เป็นการคูณเลขโดดกับเลขโดดได้ผลลัพธ์เท่าใด เขียนผลลัพธ์นั้นลงในช่องตารางโดยไม่ต้องทด แล้วจึงบวกในแนวทแยงจะได้ผลคูณ

การหารแบบเวทคณิต

ในที่นี้นำเสนอวิธีการหารโดยใช้วิธีนิชิลัม ซึ่งเป็นวิธีการหนึ่งของการหารแบบเวทคณิต

ตัวอย่างไฟล์

แจกฟรี!! แบบฝึกหัดเวทคณิต ชั้น ป.1-ป.6 จำนวน 3,200 ข้อ

ดาวน์โหลดไฟล์

ขอบคุณไฟล์ :: ครูวราวุธ บุตรรัตน์ โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม | สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. (obec.go.th)

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!