แจกไฟล์

ดาวน์โหลด แบบฝึกหัดคัดลายมือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 “อ่านออก เขียนได้ ลายมือสวย” โดยสพป.สิงห์บุรี

ดาวน์โหลด แบบฝึกหัดคัดลายมือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 “อ่านออก เขียนได้ ลายมือสวย” โดยสพป.สิงห์บุรี

ด้วยในปีการศึกษา ๒๕๖๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ได้จัดทำแบบฝึกชุด “อ่านออก เขียนได้ ลายมือสวย” เพื่อมอบให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ทุกคน เพื่อนำไปใช้ในการฝึกอ่าน ฝึกเขียน และคัดลายมือ โดยรวบรวมคำพื้นฐานคำในบทเรียน คำจากหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ มารวบรวมไว้ในแบบฝึก จากการติดตามผลการใช้แบบฝึกชุด “อ่านออก เขียนได้ ลายมือสวย” ในปีที่ผ่านมาพบว่า นักเรียนมีทักษะด้านการอ่าน การเขียน และการคัดลายมือดีขึ้น ครู นักเรียน และผู้ปกครอง มีความพึงพอใจ เนื่องจากเป็นสื่อที่สามารถพัฒนาทักษะ ความสามารถด้านภาษาแก้ปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ลายมือขาดความสวยงาม และเป็นการฝึกสมาธิการมีวินัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ได้เป็นอย่างดี

เพื่อประโยชน์ในการนำไปใช้ และเป็นการพัฒนาทักษะ การอ่าน การเขียนและคัดลายมือของนักเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ในปีการศึกษา ๒๕๖๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี จึงได้จัดพิมพ์แบบฝึก “อ่านออก เขียนได้ ลายมือสวย”เพื่อมอบให้นักเรียนนำไปใช้ฝึกอ่าน เขียน และคัดลายมือ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ต่อไป

ตัวอย่างไฟล์

ดาวน์โหลด แบบฝึกหัดคัดลายมือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 "อ่านออก เขียนได้ ลายมือสวย" โดยสพป.สิงห์บุรี

ขอบคุณที่มา : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.สิงห์บุรี

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!