ดาวน์โหลด

แจกไฟล์ แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ป.1-ป.6 (Daily English Practice Worksheets) จำนวน 6 ชุด ชุดละ 200 ฉบับ โดย สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3

แจกไฟล์ แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ป.1-ป.6 (Daily English Practice Worksheets) จำนวน 6 ชุด ชุดละ 200 ฉบับ โดย สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ได้จัดทำแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ (Daily English Practice Worksheets) ขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานในการเรียนภาษาอังกฤษ ยกระดับผสสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ และสร้างโอกาสการเข้าถึงการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างทั่วถึงโดยให้โรงเรียนในสังกัดทุกแห่งนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมเสริมนอกเวลาเรียนทุกวัน

แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ (Daily English Practice Worksheets) มีทั้งหมดจำนวน 6 ชุด ชุดละ 200 ฉบับ เรียงลำดับตามความยากง่าย เนื้อหามีความเหมาะสมสอดคล้องกับระดับชั้นของผู้เรียนตั้งแต่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รูปแบบกิจกรรมมีความหลากหลาย ซึ่งครูผู้สอนสามารถนำไปใช้กับผู้เรียนได้ทุกคน ใช้เสริมบทเรียนในชั้นเรียน ซ่อมเสริมผู้เรียนรายบุคคล และผู้เรียนสามารถทำแบบฝึกทักษะได้ซ้ำจนเกิดความคล่องแคล่ว ตามศักยภาพและความต้องการได้อย่างต่อเนื่อง

การจัดทำแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ (Daily Engish Practice Worksheets)ได้รับความร่วมมือจากครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ครูผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านภาษาอังกฤษร่วมพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพ ซึ่งได้รับการส่งเสริม สนับสนุนจาก ผู้บริหารการศึกษาศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารสถานศึกษา ในการจัดทำแบบฝึกทักษะครั้งนี้ สมควรได้รับการขอบคุณอย่างสูงยิ่ง

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ (Daily English PracticeWorks heets) ชุดนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทักษะพื้นฐานและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านภาษาอังกฤษ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แจกไฟล์ แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ป.1-ป.6 จำนวน 6 ชุด ชุดละ 200 ฉบับ โดย สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
แจกไฟล์ แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ป.1-ป.6 จำนวน 6 ชุด ชุดละ 200 ฉบับ โดย สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
แจกไฟล์ แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ป.1-ป.6 จำนวน 6 ชุด ชุดละ 200 ฉบับ โดย สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
แจกไฟล์ แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ป.1-ป.6 จำนวน 6 ชุด ชุดละ 200 ฉบับ โดย สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
แจกไฟล์ แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ป.1-ป.6 จำนวน 6 ชุด ชุดละ 200 ฉบับ โดย สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3

ขอบคุณไฟล์ : กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3

Back to top button
error: Content is protected !!