คณิตศาสตร์แจกไฟล์

แจกไฟล์ คณิตคิดเร็ว แบบฝึกคิดเลขเร็ว ป.1-6 โดย สพฐ.

แจกไฟล์ คณิตคิดเร็ว แบบฝึกคิดเลขเร็ว ป.1-6 โดย สพฐ.

แจกไฟล์ คู่มือการใช้แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ดาวน์โหลดไฟล์ คณิตคิดเร็ว ป.1-6 พร้อมเฉลย สามารถดาวน์โหลดไฟล์ในลิงก์ด้านล่าง

จุดประสงค์การคิดเลขเร็ว

การคิดเลขเร็วหรือการคิดเลขในใจ นับเป็นสิ่งสำคัญ จำเป็นและมีประโยชน์ในการเรียนคณิตศาสตร์การฝึกคิดเลขเร็วนั้นควรฝึกทุกระดับชั้น ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ เพราะหากนักเรียน มีทักษะการคิดเลขจะช่วยส่งผลต่อการเรียนในระดับชั้นเรียนสูงขึ้นไปอย่างแน่นอน

การคิดเลขเร็วจะช่วยเสริมสร้างความสามารถในการประมาณ ทักษะการประมาณเป็นเรื่องสำคัญในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในปัจจุบัน เพราะทักษะในการประมาณจะช่วยในการตรวจสอบคำตอบว่าน่าจะเป็นไปได้หรือไม่ สมเหตุสมผลหรือไม่ การฝึกคิดเลขเร็วช่วยให้นักเรียนมีทักษะความชำนาญในการคิดเลขได้อย่างถูกต้อง แม่นยำและรวดเร็ว นอกจากนี้ยังช่วยลับสมองให้นักเรียนได้ตื่นตัวตลอดเวลา

ฉะนั้นในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ครูควรหาแบบฝึกหัดคณิตคิดเลขเร็วมาให้นักเรียนฝึกทำเป็นประจำทุกวันอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องจะเชื่อได้ว่านักเรียนจะมีทักษะการบวก การลบ การคูณ และการหารดีขึ้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ณิตศาสตร์ได้เห็นถึงความสำคัญจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์แก่นักเรียน

หลักการและเหตุผล

สืบเนื่องจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนในทุกระดับมีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ และต่ำกว่ารายวิชาอื่น ๆ มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของผู้เรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกำหนดให้การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์เป็นกลยุทธ์หลักกลยุทธ์หนึ่งที่ต้องเร่งพัฒนา กิจกรรมหนึ่งของการดำเนินงานคือ การส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว และได้จัดทำแบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็วสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ขึ้น โดยได้แนวคิดจากการถอดประสบการณ์การเรียนคณิตศาสตร์แบบคุมอง นำมาประยุกต์ให้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตร

สำหรับแบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ทั้งชุดประกอบด้วย คู่มือการใช้แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว เฉลยคำตอบแบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว และซีดี บันทึกข้อมูลแบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแบบฝึกชุดนี้จะเป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษา ครู อาจารย์ ผู้เรียน และผู้ที่สนใจได้นำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ต่อไป และขอขอบคุณบริษัท คุมอง ไทยแลนด์ จำกัด และผู้มีส่วนร่วมทุกท่านที่ช่วยให้แบบฝึกชุดนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี

รายการไฟล์

  • แบบฝึกคิดเลขเร็ว ป.1 pdf
  • แบบฝึกคิดเลขเร็ว ป.2 pdf
  • แบบฝึกคิดเลขเร็ว ป.3 pdf
  • แบบฝึกคิดเลขเร็ว ป.4 pdf
  • แบบฝึกคิดเลขเร็ว ป.5 pdf
  • แบบฝึกคิดเลขเร็ว ป.6 pdf

ตัวอย่างไฟล์

แจกไฟล์ คณิตคิดเร็ว แบบฝึกคิดเลขเร็ว ป.1-6 โดย สพฐ.
แจกไฟล์ คณิตคิดเร็ว แบบฝึกคิดเลขเร็ว ป.1-6 โดย สพฐ.

ขอบคุณไฟล์ :: สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. (obec.go.th)

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!