event

แบบประเมิน กิจกรรมเสวนาเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีพ.ศ.2566 ในหัวข้อ “ในโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ภาษาไทยมีอะไรให้เรียนรู้” รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยสาขาวิชาภาษาไทย มรภ.ยะลา

แบบประเมิน กิจกรรมเสวนาเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีพ.ศ.2566 ในหัวข้อ “ในโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ภาษาไทยมีอะไรให้เรียนรู้” รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยสาขาวิชาภาษาไทย มรภ.ยะลา

กิจกรรมเสวนาเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีพ.ศ.2566 ในหัวข้อ “ในโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ภาษาไทยมีอะไรให้เรียนรู้”

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ขอเชิญร่วมงานเสวนาในหัวข้อ “ในโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ภาษาไทยมีอะไรให้เรียนรู้” เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ โดยได้รับเกียรติจากผศ.ดร.ชัยรัตน์ พลมุข อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอาจารย์ดร.วุฒินันท์ แก้วจันทร์เกตุ หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้ร่วมเสวนาในครั้งนี้

กำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องฉาย อาคาร ๓๕ (สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ศศ.บ.)

Related Articles

ถ่ายทอดสดผ่าน Facebook ของหลักสูตร และเพจภาษาไทยไม่เซ (สำหรับบุคคลทั่วไป)

มีวุฒิบัตรออนไลน์สำหรับผู้เข้าร่วมฟังเสวนาทั้งออนไซต์และออนไลน์หลังเสร็จสิ้นการฟังเสวนา

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับวุฒิบัตรออนไลน์หลังจากการทำแบบประเมิน ทั้งนี้ขอให้ตรวจสอบ ชื่อ-นามสกุล และอีเมลของท่านให้ถูกต้องก่อนกดส่งแบบสอบถาม

ตัวอย่างเกียรติบัตร

ขอบคุณ https://www.facebook.com/100066884240006/posts/611277867778349/?mibextid=cr9u03

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!