เงินเดือนเอกสารแจกไฟล์

แจกฟรี แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ทุกสังกัด) ไฟล์ Word แก้ไขได้

แจกฟรี แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ทุกสังกัด) ไฟล์ Word แก้ไขได้

แจกฟรี แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ทุกสังกัด)
ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567)
ไฟล์ Word แก้ไขได้

1_แบบประเมิน เลื่อนเงินเดือน (ครูผู้ช่วย)
2_แบบประเมิน เลื่อนเงินเดือน (ครูยังไม่มีวิทยฐานะ)
3_แบบประเมิน เลื่อนเงินเดือน (ครูชำนาญการ)
4_แบบประเมิน เลื่อนเงินเดือน (ครูชำนาญการพิเศษ)
5_แบบประเมิน เลื่อนเงินเดือน (ครูเชี่ยวชาญ)
6_แบบประเมิน เลื่อนเงินเดือน (ครูเชี่ยวชาญพิเศษ)

คําชี้แจง
แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานงานนี้มี ๓ หน้า ประกอบด้วย
ส่วนที่ ๑ : ข้อมูลของผู้รับการประเมิน เพื่อระบุรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวผู้รับการประเมิน
ส่วนที่ ๒ : สรุปผลการประเมิน ใช้เพื่อกรอกค่าคะแนนการประเมินในองค์ประกอบที่ ๑ การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล การปฏิบัติงานตามมาตรฐานตําแหน่ง องค์ประกอบที่ ๒ การประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา และองค์ประกอบที่ ๓ การประเมิน การปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
– สําหรับคะแนนองค์ประกอบที่ ๑ ให้นํามาจากแบบประเมินองค์ประกอบที่ ๑ โดยนําคะแนนจากระดับความสําเร็จในการพัฒนางาน ตามมาตรฐานตําแหน่ง และให้แนบท้ายแบบสรุปฉบับนี้
– สําหรับคะแนนองค์ประกอบที่ ๒ ให้นํามาจากแบบประเมินองค์ประกอบที่ ๒ โดยนําคะแนนจากระดับความสําเร็จการมีส่วนร่วม ในการพัฒนาการศึกษา และให้แนบท้ายแบบสรุปฉบับนี้
– สําหรับคะแนนองค์ประกอบที่ ๓ ให้นํามาจากแบบประเมินองค์ประกอบที่ ๓ โดยนําคะแนนจากการประเมินการปฏิบัติตน ในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และให้แนบท้ายแบบสรุปฉบับนี้
ส่วนที่๓: ผลการประเมิน ผู้รับการประเมินลงนามรับรองการประเมินตนเอง และผู้บังคับบัญชาประเมินและลงความเห็นของการประเมิน
ส่วนที่ ๔ : การรับทราบผลการประเมิน ผู้บังคับบัญชาแจ้งผลการประเมินและผู้รับการประเมินลงนามรับทราบผลการประเมิน

ตัวอย่างไฟล์

ที่มา : ครูอาชีพ – เว็บไซต์เพื่อการศึกษา

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!