event

แบบทดสอบออนไลน์เนื่องในวันสำคัญ วันสงกรานต์ (Songkran Day) ประจำปี 2567 ผ่านเกณฑ์ 75% รับเกียรติบัตรจัดส่งให้ทางอีเมล โดยห้องสมุดประชาชนอำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แบบทดสอบออนไลน์เนื่องในวันสำคัญ วันสงกรานต์ (Songkran Day) ประจำปี 2567 ผ่านเกณฑ์ 75% รับเกียรติบัตรจัดส่งให้ทางอีเมล โดยห้องสมุดประชาชนอำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

13-15 เมษายน วันสงกรานต์
ห้องสมุดประชาชนอำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขอเชิญร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์เนื่องในวันสำคัญ วันสงกรานต์ (Songkran Day) ประจำปี 2567
ทำแบบทดสอบออนไลน์ ผ่านเกณฑ์ 75% (15 ข้อ)จะได้รับเกียรติบัตรจัดส่งให้ทางอีเมลนะคะ
ลิงก์แบบทดสอบ วันสงกรานต์ ประจำปี 2567

” วันสงกรานต์ ” ประเพณีไทยเดิมถือว่าวันนี้เป็นวันขึ้นปีใหม่ของธรรมเนียมไทยเรา ถือเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของไทยที่ยึดถือปฏิบัติกันมาช้านาน และวันนี้ ยังเป็นวันที่ครอบครัว จะได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากัน

แบบทดสอบนี้มีทั้งหมด 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ส่วนที่ 2 แบบทดสอบ มีทั้งหมด 20 ข้อ
ส่วนที่ 3 แบบประเมินความพึงพอใจ

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม  
1) เพื่อส่งเสริมการอ่านผ่านสื่อออนไลน์ และเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล
2) เพื่อเสริมสร้างความรู้ ในวันสำคัญของโลก และวันสำคัญของประเทศไทย
*** ทำคะแนนได้ 75% ขึ้นไป ท่านจะได้รับเกียรติบัตรทางอีเมลที่แจ้งไว้ ***

ตัวอย่างเกียรติบัตร

แบบทดสอบออนไลน์เนื่องในวันสำคัญ วันสงกรานต์ (Songkran Day) ประจำปี 2567 ผ่านเกณฑ์ 75% รับเกียรติบัตรจัดส่งให้ทางอีเมล โดยห้องสมุดประชาชนอำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ขอบคุณที่มา : ห้องสมุดประชาชนอำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!