event

แบบทดสอบวัดความรู้ออนไลน์ เรื่อง “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” (วันวชิราวุธ) ผ่าน  70% ขึ้นไป จึงจะได้รับเกียรติบัตรและรอรับเกียรติบัตรได้ทาง E-mail โดยห้องสมุดประชาชนอำเภอเทพา

แบบทดสอบวัดความรู้ออนไลน์ เรื่อง “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” (วันวชิราวุธ) ผ่าน  70% ขึ้นไป จึงจะได้รับเกียรติบัตรและรอรับเกียรติบัตรได้ทาง E-mail โดยห้องสมุดประชาชนอำเภอเทพา

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน แบบทดสอบวัดความรู้ออนไลน์ เรื่อง “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” (วันวชิราวุธ) วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖

คำอธิบาย ศึกษาเนื้อหาจากลิ้งค์ สื่อวีดีโอและใบความรู้ แล้วตอบคำถาม โดยเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

1) https://hilight.kapook.com/view/31238

Related Articles

2) https://kingchulalongkorn.car.chula.ac.th/th/history/rama6_bio

  • กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ ของห้องสมุดประชาชนอำเภอเทพา สังกัด สกร.อำเภอเทพา สำนักงาน สกร.จังหวัดสงขลา
  • คำชี้แจง การทำแบบทดสอบออนไลน์เรื่องนี้ มีจำนวนทั้งหมด 15 ข้อ ท่านที่ทำแบบทดสอบ ผ่าน  70% ขึ้นไป จึงจะได้รับเกียรติบัตรและรอรับเกียรติบัตรได้ทาง E-mail 
  • แบบทดสอบมีทั้งหมด 3 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ส่วนที่ 2 แบบทดสอบความรู้ ส่วนที่ 3 แบบประเมินความพึงพอใจ

ตัวอย่างเกียรติบัตร

ขอบคุณที่มา : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเทพา

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!