แจกไฟล์

ลิงก์ดาวน์โหลดแบบคัดกรองผู้เรียนที่มีภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ ด้านความสามารถทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.

ลิงก์ดาวน์โหลดแบบคัดกรองผู้เรียนที่มีภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ ด้านความสามารถทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีนโยบายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้านโอกาสและการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โดยจัดการศึกษาให้ผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เข้าถึงโอกาส ความเสมอภาค และได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะสำหรับการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพในอนาคตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ และด้านคุณภาพ จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 นำไปสู่การมีอาชีพ มีงานทำ และส่งเสริมความเป็นเลิศของผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และมีจุดเน้นในการเร่งแก้ปัญหากลุ่มผู้เรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 โดยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss Recovery) ให้กับผู้เรียนทุกระดับ

โลกปัจจุบันความสามารถทางคณิตศาสตร์มีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน นอกจากคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ต้องการพัฒนาผ่านกระบวนการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วยความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุมีผล เป็นระบบ มีระเบียบ มีแบบแผน สามารถคิดวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ ทำให้สามารถคาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมคณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และเป็นเครื่องมือในการทำงานต่าง ๆ ในการดำเนินชีวิตประจำวันอีกด้วย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา จึงได้จัดทำแบบคัดกรองผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีภาวะถดถอยทางการเรียนรู้(Learning Loss) ด้านความสามารถทางคณิตศาสตร์ เพื่อฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ของผู้เรียนตามความสามารถต่อไป

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แบบคัดกรองผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีภาวะถดถอยทางการเรียนรู้(Leamning Loss) ด้านความสามารถทางคณิตศาสตร์จะเป็นประโยชน์ต่อครูผู้สอนและสถานศึกษาในการนำไปใช้ตรวจสอบวินิจฉัยความสามารถด้านคณิตศาสตร์ของผู้เรียน และขอขอบคุณคณะทำงานทุกท่านที่ร่วมจัดทำเอกสารฉบับนี้จนสำเร็จลุล่วงด้วยดี

ตัวอย่างไฟล์

ลิงก์ดาวน์โหลดแบบคัดกรองผู้เรียนที่มีภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ ด้านความสามารถทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.
ลิงก์ดาวน์โหลดแบบคัดกรองผู้เรียนที่มีภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ ด้านความสามารถทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.
ลิงก์ดาวน์โหลดแบบคัดกรองผู้เรียนที่มีภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ ด้านความสามารถทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารจากลิงก์ด้านล่างนี้ นะครับ

ขอบคุณแหล่งที่มา : สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!