เอกสาร

ดาวน์โหลดไฟล์ แนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านพัสดุ โดย กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสรรพสามิต

ดาวน์โหลดไฟล์ แนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านพัสดุ โดย กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสรรพสามิต

กลุ่มตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานสนับสนุนในการสร้างคุณค่และปรับปรุงการปฏิบัติงานของกรมสรรพสามิตให้ดีขึ้น สร้งความชื่อมั่นในการปฏิบัติงานให้หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารหน่วยรับตรวจ เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการได้ทราบปัญหาการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา และสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์ วมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำ ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจในด้นต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได้บูรณาการเครือข่ยการตรวจสอบและกำกับดูแลเชิงรุกร่วมกับสำนักงานสรรพสามิตภาค จัดทำแนวทาง การตรวจสอบ การปฏิบัติงานด้านพัสดุ เพื่อให้เจ้าหน้ที่และผู้ที่เกี่ยวของมีความเขาใจที่ถูกต่อง และสามารถนำหลักการปฏิบัติงานตร๊วจสอบไปประยุกตใช่กับการตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีความโปรงใสในการปฏิบัติงาน (Transparency) และเกิดความคุ้มค่าต่อไป

แนวทางการตรวจสอบ การปฏิบัติงานด้านพัสดุ ได้จัดทำขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างกลุ่มตรวจสอบภายในและสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑ – ๑๐ ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ได้จัดทำแนวทางการตรวจสอบ จำนวน๔ เรื่อง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของกรมสรรพสามิตใช้ป็นแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน

ตัวอย่างไฟล์

ดาวน์โหลดไฟล์ แนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านพัสดุ โดย กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสรรพสามิต
ดาวน์โหลดไฟล์ แนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านพัสดุ โดย กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสรรพสามิต
ดาวน์โหลดไฟล์ แนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านพัสดุ โดย กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสรรพสามิต

ขอบคุณที่มา : กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสรรพสามิต

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!