แจกไฟล์เอกสาร

แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร แนวทางการดำเนินงานการใช้เงิน ปีงบประมาณ2566 งานพัสดุ การเงิน งบประมาณ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ในลิงก์ด้านล่าง

แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดทำแนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสถานศึกษา และสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ได้ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดความคุ้มค่า ประหยัดโปร่งใส เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนและทางราชการสูงสุด

การจัดทำแนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีแนวคิดและหลักการในการดำเนินการ ดังนี้

๑. ยึดหลักการแนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕’๖๕ เป็นแนวทางหลักและปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานจากการระดมความคิดเห็น ผลการติดตามและตรวจสอบ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๒. สนองตอบต่อนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย เพื่อให้คนไทยมีการศึกษาและการเรียนรู้โดยให้ความสำคัญทั้งการศึกษาในระบบและการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน สร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ ประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา และกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดนโยบายโดยคาดหวังว่าผู้เรียนทุกช่วงวัยจะได้รับการพัฒนาในทุกมิติ เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ และมีความพร้อมร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน

๓. แนวทางการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นแนวทางที่กำหนดให้สอดคล้องกับหลักการปรับอัตราเงินอุดหนุนค่ใช้จ่ายรายหัวสำหรับผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๖๙ ที่ให้ความเห็นชอบในการปรับอัตราเงินอุหนุนรายหัวตามความจำเป็นพื้นฐาน เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้เรียน และเพิ่มศักยภาพสถานศึกษาในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๕ ปี ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตัน มัธยมศึกษาตอนปลายและประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทั้งสถานศึกษาของรัฐและเอกชน ครอบคลุมการศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษาทางเลือก โดยปรับเพิ่มแบบขั้นบันไดต่อเนื่อง ๔ ปีงบประมาณ ตั้งแต่ปิงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๖๙

แนวทางการดำเนินงานตังกล่าวนี้สามารถใช้ร่วมกันสำหรับสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สาระสำคัญของแนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประกอบด้วย ความเป็นมา วัตถุประสงค์ สาระสำคัญของนโยบายวิสัยทัศน์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด งบประมาณ เกณฑ์การจัดสรรและแนวทางการดำเนินงาน ปฏิทินการดำเนินงาน ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับและเอกสารที่เกี่ยวข้องสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เอกสารเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของผู้ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในต้านโอกาสและการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาให้แก่ประชากรวัยเรียนทุกคน และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา การมีส่วนร่วม ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา มีความพร้อมที่จะเรียนและได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ และสถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและนโยบายของรัฐบาล

ขอบคุณที่มา :: สนผ.สพฐ (bopp.go.th)

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!