เอกสาร

ดาวน์โหลด เอกสารแนวทางการจัดกิจกรรมแนะแนว โดย สำนักวิชาการ สพฐ.

ดาวน์โหลด เอกสาร แนวทางการจัดกิจกรรมแนะแนว โดย สำนักวิชาการ สพฐ.

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินนโยบายพัฒนาเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างศักยภาพให้กับนักเรียน โดยการพัฒนาควบคู่กันทั้งทักษะวิชาการ ทักษะอาชีพและทักษะชีวิตผ่านกิจกรรมการแนะแนและการจัดกรเรียนการสอนที่หลากหลายสอดคล้องกับความสนใจและความถนัดด้านอาชีพของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้ค้นพบตนเอง สามารถกำหนดเป้าหมายและวางแผนเส้นทางการศึกษาต่อหรือการประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม เป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่โลกอาชีพ การพัฒนาทักษะความสามารถและสมรรถนะต่าง ๆ ที่สำคัญ และจำเป็นในศตวรรษที่ 21 ในการดำรงชีวิตที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมนำไปสู่ประเทศไทย 4.0

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำแผนพัฒนาการแนะแนวและแนวทาง การจัดกิจกรรม แนะแนวการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)เพื่อเป็นทิศทางสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน ในการขับเคลื่อนงานแนะแนวและการจัดกิจกรรมแนะแนวที่เหมาะสมกับช่ววัยของนักเรียนและสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ โดยเอกสารเล่มนี้จัดทำในรูปแบบ Infographic เพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจ ซึ่งมี QR code ประกอบการดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมในรายละเอียดต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วย

  1. เอกสารแผนพัฒนาการแนะแนว ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)
  2. เอกสารแนวทาง การจัดกิจกรรมแนะแนว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3
  3. เอกสารแนวทาง การจัดกิจกรรมแนะแนว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6
  4. เอกสารแนวทาง การจัดกิจกรรมแนะแนว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3
  5. เอกสารแนวทาง การจัดกิจกรรมแนะแนว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิ คณะทำงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำเอกสารชุดนี้ให้ลุล่วงไปด้วยดี หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารชุดนี้จะช่วยให้ครูแนะแนวครูผู้รับผิดชอบงานแนะแนว ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องในทุกระดับ มีความรู้ ความเข้าใจและเกิดความมั่นใจในการแนะแนวสู่การปฏิบัติ เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้มีความรู้ ทักษะและสมรรถนะด้านการศึกษาและอาชีพ พร้อมทั้งการมีสุขภาวะที่ดี สามารถเรียนรู้และดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข

ดาวน์โหลด เอกสารแนวทางการจัดกิจกรรมแนะแนว โดย สำนักวิชาการ สพฐ.
ดาวน์โหลด เอกสารแนวทางการจัดกิจกรรมแนะแนว โดย สำนักวิชาการ สพฐ.

ขอบคุณ กลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนว สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ http://www.guidestudent.obec.go.th

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!