แจกไฟล์

ดาวน์โหลด แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง) ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวน ๑๖ เล่ม โดย สพฐ.

ดาวน์โหลด แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง) ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวน ๑๖ เล่ม โดย สพฐ.

ตัวช่วยคุณครูในการเขียนแผนการสอน/แผนจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน ที่เน้นให้ผู้เรียนได้เกิดกระบวนการคิด ใน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

++คุณครูท่านใดสนใจสามารถเข้าไปศึกษาหรือดาวน์โหลด “แนวทางการจัด กิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะ การคิดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ จำนวน ๑๖ เล่ม ได้ตามลิงค์ด้านล่างครับ

ตัวอย่างไฟล์

ดาวน์โหลด แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง) ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวน ๑๖ เล่ม โดย สพฐ.

ดาวน์โหลด >>> ภาษาไทย ประถมศึกษา และ มัธยมศึกษา
ดาวน์โหลด >>> คณิตศาสตร์ ประถมศึกษา และ มัธยมศึกษา
ดาวน์โหลด >>> วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษา และ มัธยมศึกษา
ดาวน์โหลด >>> สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประถมศึกษา และ มัธยมศึกษา
ดาวน์โหลด >>> สุขศึกษาและพลศึกษา ประถมศึกษา และ มัธยมศึกษา
ดาวน์โหลด >>> ศิลปะ ประถมศึกษา และ มัธยมศึกษา
ดาวน์โหลด >>> การงานอาชีพและเทคโนโลยี ประถมศึกษา และ มัธยมศึกษา
ดาวน์โหลด >>> ภาษาต่างประเทศ ประถมศึกษา และ มัธยมศึกษา

ขอบคุณที่มา :: สพฐ.

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!