ข้อสอบครูผู้ช่วย

แจกฟรี ไฟล์แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ครบทุกวิชารายวิชา ไฟล์ PDF พร้อมเฉลย

แจกฟรี ไฟล์แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ครบทุกวิชารายวิชา ไฟล์ PDF พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย 65 แจก แนวข้อสอบครูผู้ช่วย2565 ไฟล์ PDF พร้อมเฉลย ที่คุณครูไม่ควรพลาด แนวข้อสอบครูผู้ช่วยนี้ 2565 นี้ท่านสามารถปริ้นออกมาทำหลายๆรอบได้หรือท่านสามารถอ่านได้ในโทรศัพท์มือถือหรือดูบนคอมพิวเตอร์ได้ การฝึกทำข้อสอบบ่อยๆเป็นการฝึกทักษะอย่างหนึ่งที่เราต้องทำอยู่เสมอ เพื่อที่จะสอบแข่งขันให้ได้ ยิ่งในปัจจุบัน การแข่งขันการสอบข้าราชการสูงมาก โดยสถานการณ์ต่างๆ สถานการณ์โควิด-19 เศรษฐกิจตกต่ำ มากมายทำให้คนอยากเขารับราชการเพราะมีความมั่นคงสูงมีเงินเดือนมั่นคง สามารถดาวน์โหลดไฟล์ในลิงก์ด้านล่าง

ตัวอย่างเอกสารแนวข้อสอบครูผู้ช่วย

แจกฟรี ไฟล์แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ครบทุกวิชารายวิชา ไฟล์ PDF พร้อมเฉลย
แจกฟรี ไฟล์แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ครบทุกวิชารายวิชา ไฟล์ PDF พร้อมเฉลย

สอบครูผู้ช่วยต้องอ่านอะไรบ้าง

สอบครูผู้ช่วยต้องอ่านอะไรบ้าง
สอบครูผู้ช่วยต้องอ่านอะไรบ้าง
สอบครูผู้ช่วยต้องอ่านอะไรบ้าง
สอบครูผู้ช่วยต้องอ่านอะไรบ้าง

การสอบครูผู้ช่วยภาค ก

ความรู้ความสามารถทั่วไป โดยมีคะแนนเต็มอยู่ที่ 200 คะแนน ซึ่งแบ่งเป็นข้อสอบปรนัย 3 ส่วน คือ

1. ความสามารถในการวิเคราะห์ (100 คะแนน)ในส่วนนี้การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา คือ การใช้ภาษาไทยเพื่อสื่อสารและ ความเข้าใจในการอ่านภาษาไทย การจับใจความสำคัญ การสรุปความ การตีความหมาย ข้อความ หรือสถานการณ์ต่างๆ โดยแบ่งเป็น 2 หัวข้อย่อยๆ ได้แก่

      1.) การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม ได้แก่ การคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงคำ ข้อความ หรือรูปภาพ ตลอดจนการหาข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ รูปภาพ สถานการณ์ หรือแบบจำลองต่างๆ
      2.) การคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ ได้แก่ ความเข้าใจ ความคิดรวบยอด และแก้ไขปัญหาทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น การเปรียบเทียบและวิเคราะห์เชิงปริมาณ ตลอดจนการประเมินความเพียงพอของข้อมูล

2. ทักษะภาษาอังกฤษ (50 คะแนน) ในส่วนนี้เป็นการวัดความเข้าใจหลักการสื่อสาร ในการใช้ศัพท์ สำนวน และโครงสร้างประโยคที่เหมาะสม ทั้งในเชิงความหมาย และบริบท รวมไปถึงการวัดความสามารถด้านการอ่าน โดยทดสอบการทำความเข้าใจในสาระของข้อความหรือบทความ และการวัดความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษ ในระดับเบื้องต้นอีกด้วย

3. ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี (50 คะแนน) วัดความรู้ที่เป็นพื้นฐานของการเป็นข้าราชการที่ดี ได้แก่ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง นห้าที่และความรับผิดในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตลอดจนเเจตคติและจริยธรรมสำหรับข้าราชการ

การสอบครูผู้ช่วยภาค ข

เป็นการสอบมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ โดยมีคะแนนเต็ม 200 คะแนน แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่

       1. มาตรฐานความรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอน (วิชาเอก) (100 คะแนน) เป็นการทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องต่อไปนี้
        1.1) การเปลี่ยนแปลงบริบทของโลก สังคม และแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
        1.2) จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยาให้คำปรึกษาในการวิเคราะห์และพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
        1.3) หลักสูตร ศาสตร์การสอน และการใ้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้
        1.4) การวัดประเมินผลการเรียนรู้และการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน
        1.5) การออกแบบและการดำเนินการเกี่วกับงานประกันคุณภาพการศึกษา

      2. มาตรฐานความรู้ทั่วไปในการจัดการเรียนการสอน (75 คะแนน) เป็นการทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย

      3. ความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน (25 คะแนน) เป็นการทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องต่อไปนี้
        3.1) กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติงาน ที่บังคับใช้ในปัจจุบัน
               1. รัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน
               2. กฎหมายว่าด้วยการศึกษาภาคบังคับ
               3. กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
               4. กฎหมายว่าด้วยระเบียข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
               5. กฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
               6. กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
               7. กฎหมายว่าด้วยคุ้มครองเด็ก
               8. กฎหมายว่าด้วยการศึกษาปฐมวัย
        3.2) แนวทางปฏิรูปการศึกษา ที่บังคับใช้ในปัจจุบัน
               1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
               2. แผนการศึกษาแห่งชาติ
               3. นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ

การสอบครูผู้ช่วยภาค ค

เป็นประเมินจากการสัมภาษณ์ โดยมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน ซึ่งในส่วนนี้วัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพ และการปฏิบัติงานในสถานศึกษา แล้วแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่

       1. คุณลักษณะส่วนบุคคล (25 คะแนน) เป็นประเมินจากการสัมภาษณ์ ดังนี้
          1.1) บุคลิกลักษณะ ท่วงทีวาจา
          1.2) วุฒิภาวะทางอารมณ์และการมีปฏิภาณการแก้ปัญหา
          1.3) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เจตคติ และอุดมการณ์ความเป็นครู
      2. การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ (25 คะแนน) ประเมินจากแฟ้มสะสมผลงาน ดังนี้
           2.1) ประวัติการศึกษา
           2.2) ผลงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพและวิชาเอกที่สำเร็จการศึกษา
           2.3) การเข้าถึงชุมชน และการมีจิตสาธารณะ
      3. ความสามารถด้านการสอน (50 คะแนน) ประเมินจากการสอบสาธิต การปฏิบัตการสอน โดยให้มีการบันทึกภาพและเสียงในรูปแบบวิดีโอในขณะประเมินไว้เป็นหลักฐานด้วย ดังนี้
          3.1) การวิเคราะห์หลักสูตร การออแบบและการวางแผนการจัดการเรียนรู้
          3.2) ทักษะและวิธีการสอนที่เหมาะสมกับสาขาวิชาและบริบทของชั้นเรียน
          3.3) ทักษะการใช้คำถามและการตอบสนองต่อพฤติกรรมผู้เรียน
          3.4) การใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้
          3.5) การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน

การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา ได้แก่ การใช้ภาษาไทยเพื่อากรสื่อสาร ความเข้าใจในการอ่านภาษาไทย การจับใจความสำคัญ การสรุปความ การตีความหมาย ข้อความ หรือสถานการณ์ต่างๆ

 • การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม ได้แก่ การคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงคำ ข้อความ หรือรูปภาพ ตลอดจนการหาข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ รูปภาพ สถานการณ์ หรือแบบจำลองต่างๆ
 • การคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ ได้แก่ ความเข้าใจ ความคิดรวบยอด และแก้ไขปัญหาทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น การเปรียบเทียบและวิเคราะห์เชิงปริมาณ ตลอดจนการประเมินความเพียงพอของข้อมูล

ทักษะภาษาอังกฤษ คะแนนเต็ม 50 คะแนน

วัดความเข้าใจหลักการสื่อสาร โดยใช้ศัพท์ สำนวน โครงสร้างประโยคที่เหมาะสม ทั้งในเชิงความหมาย และบริบท รวมไปถึงการวัดความสามารถด้านการอ่าน โดยทดสอบการทำความเข้าใจในสาระของข้อความหรือบทความ และการวัดความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษ ในระดับเบื้องต้นอีกด้วย

ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี คะแนนเต็ม 50 คะแนน

วัดความรู้ที่เป็นพื้นฐานของการเป็นข้าราชการที่ดี ได้แก่ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง นห้าที่และความรัีบผิดในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตลอดจนเเจตคติและจริยธรรมสำหรับข้าราชการ

จะเห็นว่าหลักสูตรการสอบภาค ก ของครูผู้ช่วย จะใช้แบบเดียวกันกับการสอบ ก.พ. ภาค ก ของสำนักงาน ก.พ. ทั้งในส่วนของเนื้อหาที่ออกสอบ และเกณฑ์คะแนนการสอบผ่าน ดังนั้นใครที่เตรียมตัวสอบ ก.พ. ภาค ก อยู่ สามารถใช้เนื้อหาความรู้ของ ก.พ.  ในการเตรียมสอบครูผู้ช่วย ได้เหมือนกันครับ

อ่านหนังสือสอบครูผู้ช่วย เล่มไหนดี

Related Articles

112 Comments

 1. We wish to thank you again for the wonderful ideas you gave Jeremy when preparing her own post-graduate research and also, most importantly, for
  providing many of the ideas in one blog post. Provided that we had been aware of your
  website a year ago, i’d have been saved the nonessential measures we were participating
  in. Thank you very much. sex shop

 2. Magnificent beat ! I wish to apprentice at the same time as you amend your site, how can i subscribe for a blog site? The account aided me a appropriate deal. I have been a little bit acquainted of this your broadcast provided brilliant transparent concept|

 3. I loved as much as you will receive carried out
  right here. The sketch is tasteful, your authored subject matter stylish.

  nonetheless, you command get bought an nervousness over that you wish
  be delivering the following. unwell unquestionably come more formerly
  again since exactly the same nearly very often inside case you shield this increase.
  I saw similar here: Sklep

 4. I do accept as true with all of the ideas you have presented in your post.
  They’re very convincing and can definitely work.

  Nonetheless, the posts are very brief for newbies.
  Could you please prolong them a bit from next time? Thank you for
  the post. I saw similar here: Sklep

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button
error: Content is protected !!