แจกไฟล์

แจกไฟล์ โปรแกรมคำนวณภาวะโภชนาการเด็ก ทีละหลายคน ไฟล์ Excel คำนวณอัตโนมัติ

แจกไฟล์ โปรแกรมคำนวณภาวะโภชนาการเด็ก ทีละหลายคน ไฟล์ Excel คำนวณอัตโนมัติ

โปรแกรมคำนวณภาวะโภชนาการสำหรับใช้ในงานอนามัยของโรงเรียน  ในรูปแบบของ Excel ที่ใช้งานได้ไม่ยากอย่างที่คิดเป็นโปรแกรม เขียนขึ้นโดยท่าน น.พ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล  ตั้งแต่ปี 2554แต่คุณครูสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ ดาวน์โหลดฟรี ในลิงก์ด้านล่าง

ภาวะโภชนาการ (Nutrition Status) หมายถึง สภาวะทางสุขภาพของบุคคลมีผลเนื่องมาจากการรับประทานอาหาร การย่อยอาหาร การดูดซึม กรขนส่ง การสะสม และผลของการเผาผลาญสารอาหารในระดับเซลล์ โดยสามารถประเมินได้ด้วยการชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูง ภาวะโภชนาการแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

1) ภาวะโภชนาการที่ดี (Good Nutritional Status) คือ ภาวะที่ร่างกายได้รับอาหารที่มีคุณค่าครบถ้วน มีสัดส่วนและปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของร่างกายทำให้ร่างกายสุขภาพดี

2) ภาวะทุพโภชนาการ (Malnutrition) คือ ภาวะที่ร่างกายได้รับอาหารที่ไม่เพียงพอหรือมากเกินความต้องการของร่างกาย ทำให้เกิดความไม่สมดุล และส่งผลสียต่อร่างกาย และจิตใจ (Kaewpitoon & Kaewpitoon, 2012; Thongtaeng &Seesawang, 2012)

Related Articles

วิธีการวัดและประเมินภาวะโภชนาการ
สำหรับการวัดและประเมินภาวะโภชนาการในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ตามมาตรฐานสำนักโภชนาการกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2558 (Bureau of Nutrition, Department of Health, Ministry ofPublic Health, 2015) ใช้เกณฑ์การประเมิน 3 ประเภท ดังนี้

1. น้ำหนักตามเกณฑ์อายุ (Weight for Age) เป็นผลรวมน้ำหนักของกล้ามเนื้อ ไขมัน น้ำ และกระดูก น้ำหนักตามเกณฑ์อายุเป็นดัชนีบ่งชี้ถึงความสัมพันธ์ของการเจริญเติบโตของน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นตามอายุของเด็ก ซึ่งเป็นดัชนีที่นิยมใช้แพร่หลายในการประเมินการขาดโปรตีน และพลังงาน ซึ่งสามารถแสดงค่ในรูปแบบของ Percentile และค่า Z-Scores รวมทั้งกำหนดจุดตัด (Cut Point) และแปลผลได้

2. ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ (Height for Age) เป็นดัชนีบ่งชี้การเจริญเติบโตที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจากอดีตถึงปัจจุบัน โดยสามารถบ่งชี้การขาดโปรตีน และพลังงานแบบเรื้อรังในระยะเวลานานได้ดี ซึ่งสามารถแสดงค่าในรูปแบบของ Percentile และค่า Z-Scores รวมทั้งกำหนดจุดตัด และแปลผลได้

3.น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง (Weight for Height) เป็นดัชนีบ่งชี้ที่มีความไวในการสะท้อนการเจริญเติบโตในปัจจุบัน แม้ไม่ทราบอายุที่แท้จริง ซึ่งสามารถแสดงค่ในรูปแบบของ Percentile และค่า Z-Scores รวมทั้งกำหนดจุดตัด และแปลผลได้

ตัวอย่างไฟล์

แจกไฟล์ โปรแกรมคำนวณภาวะโภชนาการเด็ก ทีละหลายคน ไฟล์ Excel คำนวณอัตโนมัติ
แจกไฟล์ โปรแกรมคำนวณภาวะโภชนาการเด็ก ทีละหลายคน ไฟล์ Excel คำนวณอัตโนมัติ

ปล. โปรแกรมนี้มีข้อจำกัดอยู่ที่เราต้องคำนวณอายุของเด็กเอง ไม่เหมือนของ กรมอนามัย แต่โปรแกรมนี้ดูค่าง่ายกว่า ลองเลือกใช้ดูครับ
: ประเมินภาวะการเจริญเติบโต – Version – Web
ขอบขอบพระคุณ น.พ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล ที่สร้างโปรแกรมดีๆแบบนี้ครับ

ที่มา : ระบบเฝ้าระวังกรมอนามัย

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!