เอกสารแจกไฟล์

แจกไฟล์ เล่ม SAR ปฐมวัย แบ่งปันไฟล์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR สถานศึกษา ระดับปฐมวัย

แจกไฟล์ เล่ม SAR ปฐมวัย แบ่งปันไฟล์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR สถานศึกษา ระดับปฐมวัย

แบ่งปันไฟล์ SAR สถานศึกษา ระดับปฐมวัย ประจำปี 2565 เอกสารฉบับนี้ มีไว้เพื่อเป็นแนวทางการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา เพื่อประยุกต์ปรับใช้ตามบริบทของโรงเรียน

SAR โรงเรียนปฐมวัย เพื่อประยุกต์ปรับใช้ตามบริบทของโรงเรียน การประเมินตนเองของสถานศึกษา เพื่อประยุกต์ปรับใช้ตามบริบทของโรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษาในฐานะหน่วยงานต้นสังกัด มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริม สนับสนุน สถานศึกษาในการดำเนินงานจัดการศึกษา ให้เป็นไปตามกฎกระทรวง เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ความข้อ 3 ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถานศึกษา โดยการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา  แต่ละระดับ และประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด พร้อมทั้ง  จัดทำแผนพัฒนา การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดำเนินการตาม แผนที่กำหนดไว้จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาติดตามผลการ ดำเนินการ เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและจัดส่งรายงานผล  การประเมินตนเอง ให้แก่หน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษาเป็นประจำทุกปี

โรงเรียนบ้านช้าง อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา จึงได้ดำเนินการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของ สถานศึกษา สำหรับดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นในระดับสถานศึกษา โดยให้มีความเหมาะสมและ สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศ ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561 โรงเรียนบ้านช้าง อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา ขอขอบคุณ คณะทำงานกำหนดมาตรฐาน การศึกษาของสถานศึกษาทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมในการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  (Self Assessment Report : SAR) ในครั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร สถานศึกษา ครูผู้สอน ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ในการดำเนินงานใช้มาตรฐานการศึกษาเพื่อพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแลและติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนต่อไป 

ตัวอย่างไฟล์

แจกไฟล์ เล่ม SAR ปฐมวัย แบ่งปันไฟล์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR สถานศึกษา ระดับปฐมวัย
แจกไฟล์ เล่ม SAR ปฐมวัย แบ่งปันไฟล์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR สถานศึกษา ระดับปฐมวัย

ลิงก์สำรอง

ขอบคุณที่มา : ห้องเรียนอนุบาล by ครูจัสมิน

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!