แจกไฟล์

แจกไฟล์ คู่มือหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา เอกสารโรงเรียนสุจริต ล่าสุดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แจกไฟล์ คู่มือหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา เอกสารโรงเรียนสุจริต ล่าสุดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำเอกสารแนวทางการดำเนินกิจกรรมและแนวทางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน การประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 6 เรื่อง ดังนี้

1. กิจกรรมสร้างสำนึกพลเมือง (Project Citizen)
2. กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ ภาพยนตร์สั้นต่อต้านการทุจริต
3. กิจกรรมค่ายเครือข่ายผู้นำเยาวชนไทย หัวใจ STRONG
4. กิจกรรมบริษัทสร้างการดี
5. กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice)
6. กิจกรรมนวัตกรรมการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริต ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด ศึกษาข้อมูลจากเอกสารดังกล่าว รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

แจกไฟล์ คู่มือหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา เอกสารโรงเรียนสุจริต ล่าสุดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ที่มา :: โรงเรียนสุจริต (uprightschool.net)

Related Articles

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!