เอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสารโครงการ โรงเรียนสุจริต แนวทางการดำเนินงานโครงการ โรงเรียนสุจริต จำนวน 11 เรื่อง โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ดาวน์โหลดเอกสารโครงการ โรงเรียนสุจริต แนวทางการดำเนินงานโครงการ โรงเรียนสุจริต จำนวน 11 เรื่อง โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำเอกสารแนวทางการดำเนินกิจกรรมและแนวทางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน การประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) จำนวน 11 เรื่อง ดังนี้

1) แนวทางการประเมินโรงเรียนตามมาตรฐานโรงเรียนสุจริต
2) แนวทางการประเมินโรงเรียนสุจริตพระราชทาน
3) แนวทางการใช้และประเมินผลหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายวิชาเพิ่มเติม “การป้องกันการทุจริต”
4) แนวทางการจัดทำหนังสือเล่มเล็กจากผลการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายวิชาเพิ่มเติม “การป้องกันการทุจริต”
5) แนวทางการดำเนินกิจกรรม “ป.ป.ช. สพฐ. น้อย และ ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน”
6) แนวทางการดำเนินกิจกรรม “บริษัทสร้างการดี” (บริษัทสร้างการดี 4.0)
7) แนวทางการดำเนินกิจกรรม “ค่ายเครือข่ายผู้นำเยาวชนไทย หัวใจ STRONG”
8) แนวทางการดำเนินกิจกรรม “สร้างสำนึกพลเมือง”
9) แนวทางการดำเนินกิจกรรม “สื่อสร้างสรรค์ ภาพยนตร์สั้นต่อต้านการทุจริต”
10) แนวทางการดำเนินกิจกรรม “ถอดบทเรียน”
11) แนวทางการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

1) แนวทางการประเมินโรงเรียนตามมาตรฐานโรงเรียนสุจริต ดาวน์โหลด
2) แนวทางการประเมินโรงเรียนสุจริตพระราชทาน ดาวน์โหลด
3) แนวทางการใช้และประเมินผลหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายวิชาเพิ่มเติม “การป้องกันการทุจริต” ดาวน์โหลด
4) แนวทางการจัดทำหนังสือเล่มเล็กจากผลการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายวิชาเพิ่มเติม “การป้องกันการทุจริต” ดาวน์โหลด
5) แนวทางการดำเนินกิจกรรม “ป.ป.ช. สพฐ. น้อย และ ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน” ดาวน์โหลด
6) แนวทางการดำเนินกิจกรรม “บริษัทสร้างการดี” (บริษัทสร้างการดี 4.0) ดาวน์โหลด
7) แนวทางการดำเนินกิจกรรม “ค่ายเครือข่ายผู้นำเยาวชนไทย หัวใจ STRONG” ดาวน์โหลด
8) แนวทางการดำเนินกิจกรรม “สร้างสำนึกพลเมือง” ดาวน์โหลด
9) แนวทางการดำเนินกิจกรรม “สื่อสร้างสรรค์ ภาพยนตร์สั้นต่อต้านการทุจริต” ดาวน์โหลด
10) แนวทางการดำเนินกิจกรรม “ถอดบทเรียน” ดาวน์โหลด
11) แนวทางการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ดาวน์โหลด

ขอบคุณแหล่งที่มา : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!