วิทยฐานะ

ดาวน์โหลดไฟล์ เอกสารแนบคำขอมี หรือเลื่อนวิทยฐานะ ในระบบ DPA ตามเกณฑ์ ว9 PA โดย สำนักงาน ก.ค.ศ.

ดาวน์โหลดไฟล์ เอกสารแนบคำขอมี หรือเลื่อนวิทยฐานะ ในระบบ DPA ตามเกณฑ์ ว9 PA โดย สำนักงาน ก.ค.ศ.

เอกสารแนบคำขอมี หรือเลื่อนวิทยฐานะ ในระบบ DPA

แบบ9.1.1 ว17+ PA (2 ปีการศึกษา)
แบบ9.1.2 ว21+PA (2 ปีการศึกษา)
แบบ9.2.2 ว21+PA (1 ปีการศึกษา)
แบบ 9.1 9.2 ว17+ PA ผู้บริหารสถานศึกษา
แบบ 9.1 9.2 ว17+ PA ศึกษานิเทศก์

คำอธิบายเอกสารแนบคำขอในระบบ DPA

(กรณีนำผลงานตามเกณฑ์เดิมมารวมกับผล PA ในปีงปม พ.ศ. 2566 และ 2567) การยื่นคำขอในระบบ DPA ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน กรณีจะนำผลงานตามเกณฑ์เดิมมารวมกับผล PA จะอยู่ในข้อ 9 ของแบบยื่นคำขอฯ ที่อยู่ในระบบ ดังนี้

ตำแหน่งครู (ว 9/2564)

ข้อ 9.1 การยื่นคำขอในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้เลือกรายงานตามข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้

ข้อ 9.1.1 นำผลการพัฒนาคุณภาพฯ ด้านที่ 3 หรือด้านที่ 3 ส่วนที่ 1 ตามหลักเกณฑ์ ว 17/2552 มารายงาน โตยเป็นการเปรียบทียบผลการพัฒนาฯ ปีการศึกษา 2562 และ 2563 ที่ผ่านเกณฑ์ ข้อ 9.1.2 นำผลการประเมิน 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด ตามหลักเกณฑ์ ว 21/2560 มารายงาน 2 ปีการศึกษา ที่ผ่านเกณฑ์

ข้อ 9.2 การยื่นคำขอในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้เสือกรายงานตามข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้

ข้อ 9.2.1 นำผลการพัฒนาคุณภาพฯ ด้านที่ 3 หรือด้านที่ 3 ส่วนที่ 1 ตามหลักเกณฑ์ ว 17/2552 มารายงาน โตยเป็นการเปรียบเทียบผลการพัฒนาฯ ปีการศึกษา 2562 และ 2563 ที่ผ่านเกณฑ์

ข้อ 9.2.2 นำผลการประเมิน 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด ตามหลักเกณฑ์ ว 21/2560 มารายงาน 1 ปีการศึกษา ที่ผ่านเกณฑ์

โดยในระบบ DPA จะให้ดาวน์โหลดเอกสารแนบคำขอออกมา เพื่อนำเสนอผู้บริหารสถานศึกษา ลงนามรับรอง แล้วจึงแนบเอกสารดังกล่าวกลับเข้าไปในระบบอีกครั้งหนึ่ง จึงขอให้เสนอเอกสารแนบคำขอที่ถูกต้องเพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาลงนามรับรอง

ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์ (ว 10-11/2564)

ข้อ 9.1 การยื่นคำขอในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และข้อ 9.2 การยื่นคำขอในปีงบประมาณพ.ศ. 2567 ให้แนบเอกสารเหมือนกันคือ นำผลการพัฒนาคุณภาพฯ ด้านที่ 3 หรือต้านที่ 3 ส่วนที่ 1 ตามหลักเกณฑ์ ว 17/2552 มารายงาน โดยเป็นการเปรียบเทียบผลการพัฒนาฯ ปีการศึกษา 2562 และ 2563 ที่ผ่านกณฑ์ ซึ่งในระบบ DPA ได้กำหนดให้ดาวน์โหลดเอกสารแนบคำขอออกมา เพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชาชั้นตัน ลงนามรับรอง แล้วจึงแนบเอกสารดังกล่าวกลับเข้าไปในระบบอีกครั้งหนึ่ง

ดาวน์โหลดไฟล์ เอกสารแนบคำขอมี หรือเลื่อนวิทยฐานะ ในระบบ DPA ตามเกณฑ์ ว9 PA โดย สำนักงาน ก.ค.ศ.

ที่มา :: เว็บไซต์ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา – ก.ค.ศ., สำนักงาน ก.ค.ศ., ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา, (otepc.go.th)

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!