แจกไฟล์

แจกไฟล์ตัวอย่างเอกสารส่วนอ้างอิง รายงานผลการปฏิบัติงานที่คาดหวังสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2566) เครดิตไฟล์ ครูวร ยา

แจกไฟล์ตัวอย่างเอกสารส่วนอ้างอิง รายงานผลการปฏิบัติงานที่คาดหวังสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2566) เครดิตไฟล์ ครูวร ยา

เผยแพร่ไว้เป็นอีกแนวทางค่ะ เอกสารส่วนอ้างอิง รายงานผลการปฏิบัติงานที่คาดหวังสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2566) performance appraisal pa ลิงก์ดาวน์โหลดไฟล์ในลิงก์ด้านล่าง

ระดับความสำเร็จในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง (60 คะแนน)

คําชี้แจง

การประเมินองค์ประกอบที่ 1 ตอนที่ 1 คะแนนรวม 60 คะแนน มีด้วยกัน 3 ด้าน 15 ตัวชี้วัด ได้แก่ ด้านที่ 1 ด้านการจัดการเรียนรู้ 8 ตัวชี้วัด ด้านที่ 2 ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ 4 ตัวชี้วัด และด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 3 ตัวชี้วัด โดยมีระดับการประเมินและเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

เกณฑ์การให้คะแนน

ให้ผู้รับการประเมิน ประเมินตนเอง และให้ผู้บังคับบัญชาประเมิน โดยใช้เครื่องหมาย √ ในช่องระดับ และให้ใส่คะแนนในช่องคะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

1) ระดับ 1 หมายถึง ปฏิบัติได้ต่ำกว่าระดับการปฏิบัติที่คาดหวังมาก คิดเป็น 1 คะแนน

2) ระดับ 2 หมายถึง ปฏิบัติได้ต่ำกว่าระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง คิดเป็น 2 คะแนน

3) ระดับ 3 หมายถึง ปฏิบัติได้ตามระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง คิดเป็น 3 คะแนน

4) ระดับ 4 หมายถึง ปฏิบัติได้สูงกว่าระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง คิดเป็น 4 คะแนน

โดยให้นำคะแนนรวมมาเป็นคะแนนระดับความสำเร็จในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งที่มีฐานเป็นคะแนนเต็ม 60 คะแนน

มาตรฐานตำแหน่ง

ตอนที่ 1 คะแนนรวม 60 คะแนน มีด้วยกัน 3 ด้าน 15 ตัวชี้วัด

  1. ด้านการจัดการเรียนรู้

1.1 สร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร

1.2 ออกแบบการจัดการเรียนรู้

1.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้

1.4 สร้างและหรือพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้

1.5 วัดและประเมินผลการเรียนรู้

1.6 ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อแก้ปัญหา หรือพัฒนาการเรียนรู้

1.7 จัดบรรยากาศที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน

1.8 อบรมและพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียน

  1. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้

2.1 จัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชา

2.2 ดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน

2.3 ปฏิบัติงาน วิชาการและงานอื่น ๆ ของสถานศึกษา

2.4 ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง ภาคีเครือข่าย และหรือสถานประกอบการ

  1. ด้านการพัฒนาตนเอง และวิชาชีพ

3.1 พัฒนาตนเอง อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

3.2 มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ

3.3 นำความรู้ ความสามารถ ทักษะ ที่ได้จากการพัฒนา ตนเองและวิชาชีพมาใช้

ตัวอย่างไฟล์

แจกไฟล์ตัวอย่างเอกสารส่วนอ้างอิง รายงานผลการปฏิบัติงานที่คาดหวังสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2566) เครดิตไฟล์ ครูวร ยา
แจกไฟล ตวอยางรายงานผลการปฏบตงานทคาดหวงสำหรบการประเมนผลการปฏบตงาน ประกอบการเลอนเงนเดอน ครงท เมษายน
แจกไฟล์ตัวอย่างเอกสารส่วนอ้างอิง รายงานผลการปฏิบัติงานที่คาดหวังสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2566) เครดิตไฟล์ ครูวร ยา

ขอบคุณไฟล์ :: วร ยา

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!