ย้ายครู

ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอย้ายสับเปลี่ยนผ่านระบบ TMS

ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอย้ายสับเปลี่ยนผ่านระบบ TMS

ระบบจับคู่ครูคืนถิ่น Teacher Matching System : TMS เป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวกในการดำเนินการย้ายให้กับคุณครูที่ต้องการขอย้ายสับเปลี่ยนเพื่อกลับไปสอนในภูมิลำเนาของตัวเอง ผ่านระบบออนไลน์โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมาที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือหน่วยงานการศึกษา เพื่อยื่นคำร้องข้อย้ายซึ่งคุณครูที่ต้องการขอย้ายสับเปลี่ยนจะต้องดำเนินการผ่านระบบ TMS เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น

ระบบ TMS จะประมวลผลและแสดงผลของคุณครู ผู้ขอย้ายสับเปลี่ยนด้วยกันโดยดูจากสาขาวิชาหรือกลุ่มวิชาหลักที่สอนตรงกันสถานศึกษาของคู่ขอย้ายสับเปลี่ยนมีที่ตั้งอยู่ในภูมิลำเนาของคุณครูผู้ขอย้ายสับเปลี่ยน

1. ตำบลเดียวกัน

2. อำเภอเดียวกัน

3. จังหวัดเดียวกัน

เอกสารประกอบ การยื่นคำร้อง ขอย้ายสับเปลี่ยน ผ่านระบบ TMS

ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอย้ายสับเปลี่ยนผ่านระบบ TMS
  • ไฟล์ PDF แบบรายงานข้อมูลอัตรากำลังข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
  • ไฟล์ PDF แบบสรุปความเห็น ของคณะกรรมการสถานศึกษา

ตัวอย่างแบบรายงานข้อมูลอัตรากำลังข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา

ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอย้ายสับเปลี่ยนผ่านระบบ TMS

ตัวอย่างแบบสรุปความเห็น ของคณะกรรมการสถานศึกษา

ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอย้ายสับเปลี่ยนผ่านระบบ TMS

ขอบคุณที่มา : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

Back to top button
error: Content is protected !!