ย้ายครู

แจกไฟล์ เอกสารประกอบการพิจารณาการย้ายครู 2567 รูปเล่มย้ายครู เกณฑ์ใหม่ล่าสุด 2567 ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ โดย ครูวุฒิศาสตร์ เทพอินแดง

แจกไฟล์ เอกสารประกอบการพิจารณาการย้ายครู 2567 รูปเล่มย้ายครู เกณฑ์ใหม่ล่าสุด 2567 ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ โดย ครูวุฒิศาสตร์ เทพอินแดง ไฟลเอกสารการยายคร เอกสารประกอบการยาย ประจำป 2567 ไฟลแกไขได

เอกสารประกอบการพิจารณาการย้ายฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นเพื่อประกอบการพิจารณาขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งสายงานปฏิบัติการสอน โดยจัดทำและเสนอข้อมูลเอกสารประกอบตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารประกอบคำขอย้ายฉบับนี้ จะเป็นเครื่องมือประกอบการพิจารณาการขอย้าย และเป็นประโยชน์ต่อครูที่มีความประสงค์ขอย้าย คณะกรรมการพิจารณาย้าย ในการพิจารณาการดำเนินการย้ายต่อไป ทั้งนี้ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเอกสารทุกตัวชี้วัดที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ เป็นเอกสารของข้าพเจ้าที่เกิดจากความตั้งใจปฏิบัติในหน้าที่ด้วยความอุตสาหะ ทุ่มเท และศรัทธาในวิชาชีพอย่างเต็มความสามารถ
ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำเอกสารประกอบการพิจารณาขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งสายงานปฏิบัติการสอน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเล่มนี้เป็นอย่างยิ่ง

 • ตัวชี้วัดในการประเมินตามองค์ประกอบการย้ายข้าราชการครู
 • ประวัติส่วนตัวผู้ขอย้าย ๑
 • องค์ประกอบที่ 1 เหตุผลในการขอย้าย ๖
 • องค์ประกอบที่ ๒ สภาพความยากลำบากในการปฏิบัติงานในสถานศึกษาปัจจุบัน
 • องค์ประกอบที่ ๓ ระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่สอนในสถานศึกษาปัจจุบัน
 • องค์ประกอบที่ ๔ ภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • ๔.๑ ภาระงานการสอน
 • ๔.๒ ภาระงานประสบการณ์สอน
 • องค์ประกอบที่ ๕ การรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
 • องค์ประกอบที่ ๖ อายุราชการ
 • องค์ประกอบที่ ๗ ผลการปฏิบัติงานที่เกิดกับผู้เรียนและสถานศึกษาปัจจุบัน
 • ภาคผนวก

ตัวอย่างไฟล์

แจกไฟล์ เอกสารประกอบการพิจารณาการย้ายครู 2567 รูปเล่มย้ายครู เกณฑ์ใหม่ล่าสุด 2567 ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ โดย ครูวุฒิศาสตร์ เทพอินแดง
แจกไฟล์ เอกสารประกอบการพิจารณาการย้ายครู 2567 รูปเล่มย้ายครู เกณฑ์ใหม่ล่าสุด 2567 ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ โดย ครูวุฒิศาสตร์ เทพอินแดง

ขอบคุณไฟล์โดย ครูวุฒิศาสตร์ เทพอินแดง

Back to top button
error: Content is protected !!