วิชาชีพครูแจกไฟล์

ดาวน์โหลด ตัวอย่างเอกสารนำเสนอประวัติและผลงาน คัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับ รางวัลของคุรุสภา

ดาวน์โหลด ตัวอย่างเอกสารนำเสนอประวัติและผลงาน คัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับ รางวัลของคุรุสภา

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กำหนดคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับ รางวัล คุรุ สภา ประจำปี 2567 เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งมูลนิธิ รางวัล คุรุ สภา ที่ให้รางวัลแก่สมาชิกคุรุ สภาผู้ปฏิบัติงานมีผลงานดีเด่น และมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพดีเด่นให้เป็นแบบอย่างที่ดี

เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานให้เกิดการพัฒนาตนเอง และมีคุณภาพในการจัดการเรียนรู้ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน และเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ได้รับรางวัลเป็นต้นแบบให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ทางวิชาชีพต่อไป

ตัวอย่างไฟล์

ดาวน์โหลด ตัวอย่างเอกสารนำเสนอประวัติและผลงาน คัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับ รางวัลของคุรุสภา
ดาวน์โหลด ตัวอย่างเอกสารนำเสนอประวัติและผลงาน คัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับ รางวัลของคุรุสภา

ขอบคุณที่มา : ครูกิตติ์กาญจน์ ปฏิพันธ์

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!