คู่มือ

ดาวน์โหลดไฟล์ เอกสารกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อลดภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ Learning Loss ประถม มัธยม โดย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.

ดาวน์โหลดไฟล์ เอกสารกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อลดภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ Learning Loss ประถม มัธยม โดย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. เผยแพร่เอกสาร PPT คู่มือ คลิป วีดิทัศน์ เพื่อแก้ไขปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) ของผู้เรียนใน 4 ด้าน
1️⃣ การอ่าน การเขียนภาษาไทย
2️⃣ การส่งเสริมและพัฒนาพัฒนาการของเด็กปฐมวัย
3️⃣ การมีนิสัยรักการอ่าน
4️⃣ การส่งเสริมปฏิสัมพันธ์และทักษะกระบวนการทางสังคม
สำหรับให้ครู สถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานำไปใช้

ดาวน์โหลดไฟล์ เอกสารกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อลดภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ Learning Loss ประถม มัธยม โดย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.

ดาวน์โหลด :: https://drive.google.com/drive/folders/1SMJLy01mGDWj5tvr75ssWrKf29DfXwCr

กิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อลดภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ด้านปฏิสัมพันธ์และกระบวนการการทางสังคม สำหรับผู้เรียน ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา

เล่มที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ระดับประถมศึกษา

ระดับมัธยมศึกษา

เล่มที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ระดับประถมศึกษา

ระดับมัธยมศึกษา

เล่มที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระดับประถมศึกษา

ระดับมัธยมศึกษา

เล่มที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ระดับประถมศึกษา

ระดับมัธยมศึกษา

เล่มที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ระดับประถมศึกษา

ระดับมัธยมศึกษา

เล่มที่ 6 ด้านทักษะทางสังคม (Social skills)

ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

ดาวน์โหลดไฟล์ เอกสารกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อลดภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ Learning Loss ประถม มัธยม โดย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.

ขอบคุณ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.

Back to top button
error: Content is protected !!