แจกไฟล์

เผยแพร่ไฟล์ เล่มเอกสารประวัติและผลงานครูดีในดวงใจ ปี 2566 ไฟล์ Word แก้ไขได้ โดยครูณัฐพัฒน์ คำถาวร

เผยแพร่ไฟล์ เล่มเอกสารประวัติและผลงานครูดีในดวงใจ ปี 2566 ไฟล์ Word แก้ไขได้ โดยครูณัฐพัฒน์ คำถาวร

แบบประวัติและผลงาน “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 20 พ.ศ.2566 ตัวอยางแบบประวัตและผลงาน ครูดีในดวงใจ แบบประวัติและผลงาน “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 20 พ.ศ. 2566 นี้ ข้าพเจ้าจัดทำขึ้นโดยรวบรวมประวัติ และผลงานที่เกี่ยวข้องตามประเด็นการประเมิน และตัวบ่งชี้ เรียงตามประเด็นและอ้างอิงข้อมูลเพื่อความสะดวกในการพิจารณาของคณะกรรมการ ประกอบด้วย ข้อมูลส่วนตัว และพฤติกรรมและเหตุผลที่เสนอให้ได้รับการสรรหาและคัดเลือกในโครงการ “ครูดีในดวงใจ” โดยระบุพฤติกรรมว่าทำอย่างไร และผลที่เกิดขึ้น พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ 

ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ และจักขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

ตัวอย่างไฟล์

เผยแพร่ไฟล์ เล่มเอกสารประวัติและผลงานครูดีในดวงใจ ปี 2566 ไฟล์ Word แก้ไขได้ โดยครูณัฐพัฒน์ คำถาวร
เผยแพร่ไฟล์ เล่มเอกสารประวัติและผลงานครูดีในดวงใจ ปี 2566 ไฟล์ Word แก้ไขได้ โดยครูณัฐพัฒน์ คำถาวร
เผยแพร่ไฟล์ เล่มเอกสารประวัติและผลงานครูดีในดวงใจ ปี 2566 ไฟล์ Word แก้ไขได้ โดยครูณัฐพัฒน์ คำถาวร

เกณฑ์ครูดีในดวงใจ 2567 การคัดเลือกครูเข้ารับรางวัล ครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 21 ประจำปี พ.ศ. 2567 – ครูอาชีพดอทคอม มากกว่าอาชีพครู…คือการเป็นครูมืออาชีพ (kruachieve.com)

ด้านที่ ๑ จิตวิญญาณความเป็นครู (๓๐ คะแนน)

๑.๑ มีความรักและเมตตาต่อผู้เรียน (๘ คะแนน)

 • มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่แสดงถึงการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรมส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียน ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และสติปัญญา (๔ คะแนน)
 • มีผลงานที่สะท้อนให้เห็นถึงการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างต่อเนื่องเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มที่เป็นปัจจุบันและย้อนหลัง ๓ ปี (๔ คะแนน)

๑.๒ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้เรียน เพื่อนร่วมงาน ชุมชน องค์กร และสังคม (๘ คะแนน)

 • มีบุคลิกภาพที่ดี แต่งกายสะอาด เรียบร้อย เหมาะสมกับกาลเทศะ รวมทั้งการแสดงออกทางกาย วาจาที่มีสัมมาคารวะต่อผู้อื่น (๔ คะแนน)
 • ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างในด้านความสามัคคี มีวินัย ซื่อสัตย์ มีความมุ่งมั่นในการทำงาน อดทน ตรงต่อเวลาเสียสละ สนับสนุน ช่วยเหลือผู้อื่น และปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (๔ คะแนน)

๑.๓ มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู อุทิศตน และเสียสละ เพื่อประโยชน์ของวิชาชีพครู (๗ คะแนน)

 • เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดโดยองค์กรวิชาชีพครู หรือองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิซาชีพ และเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพครู (๓ คะแนน)
 • ช่วยเหลือ สนับสนุน อุทิศตน เสียสละ และเป็นแบบอย่างในการสร้างความรักความศรัทธาในวิชาชีพครูและเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพครู (๔ คะแนน)

๑.๔ มีความเป็นผู้นำในการอนุรักษ์พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมไทย (๗ คะแนน)

 • นำภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมไทย มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ ได้อย่างเหมาะสมกับบริบท(๔ คะแนน)
 • เข้าร่วมกิจกรรมในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับประเพณีและวัฒนธรรมไทย และเป็นแบบอย่างในการอนุรักษ์พัฒนา เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมไทย (๓ คะแนน)

ด้านที่ ๒ ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ (๔๐ คะแนน)

 • ออกแบบหลักสูตร รายวิชา หน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน การเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ คุณลักษณะประจำวิชา คุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะสำคัญตามที่หลักสูตรสถานศึกษากำหนด (๙ คะแนน)
 • มีการวิเคราะห์หลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และหรือผลการเรียนรู้ในร้ายวิชาที่ได้รับมอบหมาย(๓ คะแนน)
 • มีการออกแบบรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา (๓ คะแนน)
 • มีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ คุณลักษณะประจำวิชา คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะตามหลักสูตร (๓ คะแนน)

๒.๒ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ และส่งเสริมผู้เรียน ได้พัฒนาเต็มศักยภาพ ได้
เรียนรู้และทำงานร่วมกัน (๓๐ คะแนน)

 • จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) (๔ คะแนน)
 • อำนวยความสะดวกให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เต็มศักยภาพ (๓ คะแนน)
 • สร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน (๓ คะแนน)

๒.๓ พัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีเพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ (๖ คะแนน)

 • นำสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีไปใช้ในการจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย สอดคล้องกับเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู้ (๓ คะแนน)
 • เผยแพร่สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี ในช่องทางต่าง ๆ (๓ คะแนน)

๒.๔ วัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย (๙ คะแนน)

 • พัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่หลากหลาย เหมาะสมกับเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู้ (๓ คะแนน)
 • วัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ (๓ คะแนน)
 • นำผลการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ไปใช้ในการปรับปรุงเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง (๓ คะแนน)
 • ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ (๖ คะแนน)
 • เก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศผู้เยนอย่างเป็นระบบ และนำมาใช้เป็นข้อมูลในการให้คำปรึกษา ดูแลช่วยเหลือผู้เรียน (๓ คะแนน)
 • ให้คำปรึกษา แนะนำ ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง (๓ คะแนน)

ด้านที่ ๓ การประเมินผลงานเชิงประจักษ์จากการปฏิบัติหน้าที่ (๓๐ คะแนน)

๓.๑ คุณภาพผู้เรียน (๑๐ คะแนน)

 • ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย (พิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และ/หรือคะแนนเฉลี่ยปลายภาค/ปลายปีการศึกษา สูงขึ้นต่อเนื่อง หรือสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับเขต ระดับจังหวัด ระดับประเทศ) (๔ คะแนน)
 • ผู้เรียนมีสมรรถนะสำคัญตามที่หลักสูตรสถานศึกษากำหนด (๓ คะแนน)
 • ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่หลักสูตรสถานศึกษากำหนด (๓ คะแนน)

๓.๒ ผู้เรียนมีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ ที่สะท้อนทักษะกระบวนการคิด การแก้ปัญหาและการทำงาน
(ย้อนหลัง ๓ ปี) (๓๐ ตะแนน)

 • ผู้เรียนได้รับรางวัล หรือเกียรติบัตรจากการประกวด แข่งขัน ในระดับต่าง ๆ (๓ คะแนน)
 • ผู้เรียนได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ หรือได้รับการยอมรับจากสังคมในด้านต่าง ๆ (๓ คะแนน)
 • ผู้เรียนมีผลงาน กิจกรรม นวัตกรรม ที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน สังคม (๔ คะแนน)

๓.๓ ผลงานดีเด่นด้านการปฏิบัติงานของครู (ย้อนหลัง ๓ ปี) (๑๐ คะแนน)

 • ครูได้รับรางวัล หรือเกียรติบัตรจากการประกวด แข่งขัน ในระดับต่าง ๆ (๓ คะแนน)
 • ครูได้รับการยกย่องเชิดชเกียรติ หรือได้รับการยอมรับจากสังคมในด้านต่าง ๆ (๓ คะแนน)
 • ครูมีผลงาน กิจกรรม นวัตกรรม ที่เป็นประโยซน์ต่อตนเอง ชุมชน สังคม (๔ คะแนน)

ขอบคุณที่มา :: Facebook Nat Pat

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!